پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و …

با انجام آزمایشات مختلف و در نظر گرفتن کیفیت جوابها و زمان محاسباتی بازه مؤثر برای این پارامتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ میباشد.
۴-۵-۶٫ اندازه جمعیت اولیه () :
اندازه جامعه اولیه جوابها یکی از مهمترین پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری محسوب میشود. انتخاب یک اندازه مناسب برای جامعه جوابها مستلزم برقراری تعادل بین دو معیار کارایی و اثر بخشی الگوریتم میباشد. اندازههای کوچک جامعه جوابها جستجوی مؤثر فضای جوابها را محدود میسازد در حالی که اندازههای بزرگ کارایی الگوریتم را در دستیابی به جوابهای بهینه در زمان محاسباتی معقول کاهش می دهد.
به منظور بررسی حساسیت الگوریتم پیشنهادی نسبت به پارامتر اندازه جامعه، آزمایشات متعددی برای سطوح مختلف از این پارامتر صورت گرفته است که با افزایش اندازه جامعه کیفیت جوابها بتدریج بهبود مییابد. این افزایش با رسیدن به اندازه ۵۰۰ تأثیر خود را از دست میدهد و کیفیت جوابها به مقدار ثابتی همگرا میشود. افزایش اندازه جامعه تأثیر قابل ملاحظهای در زمان محاسباتی الگوریتم و کارآیی آن دارد.
۴-۵-۷٫ تعداد تکرارها(Decade):
این پارامتر بر روی زمان محاسباتی در الگوریتم پیشنهادی، تأثیر محسوسی دارد. کیفیت جوابها در بازه مقادیر ۲۰۰ تا ۴۰۰ در بهترین میزان خود قرار دارد.
۴-۵-۸٫ درصد تأثیر قدرت کل مستعمرات هر امپراطوری روی قدرت آن 🙁PICA)
نتایج آزمایشات برای مقادیر متفاوت این پارامتر نشان میدهد که کیفیت جوابها با افزایش این نرخ بهبود مییابد و با رسیدن به نرخ ۱/۰ به پایداری میرسد.
۴-۶٫ طراحی آزمایشات چندعاملی:
به منظور بررسی اثرات متقابل پارامترهای کنترلکننده الگوریتمهای پیشنهادی و دستیابی به ترکیب بهینه آنها مجموعهای از آزمایشات با توجه به روش تاگوچی ]۲۳[ طراحی میگردد. هر یک از پارامترهای ذکر شده در بخش قبل برای هریک از الگوریتمهای پیشنهادی در سه سطح مورد آزمون قرار میگیرند. سطوح پاسخ نیز میانگین جوابهای حاصل شده و میانگین زمانهای محاسباتی میباشد. به منظور در نظر گرفتن همزمان کیفیت جوابها و زمان محاسباتی، مقادیر این دو، نرمالایز شده و با هم جمع می شود. در ابتدا پارامترهای الگوریتم ژنتیک و سپس پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری را مورد آزمون قرار میدهیم.
فاکتورهای مورد نظر و سطوح آنها در جدول ۴-۲ برای الگوریتم ژنتیک نمایش داده شدهاست. آزمایشات موردنیاز برای بررسی ترکیبات مختلف فاکتورها و پاسخهای مرتبط با آنها در جدول۴-۳ مشخص شده است. دادههای تولید شده توسط نرمافزار MINITAB 14 آنالیز شده و نتایج بدست آمده از آن در جداول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۲٫ فاکتورها و سطوح آنها

فاکتور سطوح
۲۰۰, ۳۰۰, ۴۰۰
۰٫۸ ۰٫۷,، ۰٫۶
۰٫۱۵، ۰٫۱۲ ، ۰٫۱۰
۲۰۰,۳۰۰,۴۰۰
۰٫۱۰,۰٫۱۵,۰٫۲
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.