اخبار

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد رضایت از زندگی-پایان نامه آماده

معین تمرینات خود را انجام ‌دادند. زمان و نوع اجرای عمومی فعالیت (گرم کردن و سرد کردن) برای سه گروه مشابه و یکسان بود. مدت زمان بخش های اختصاصی تمرین از نظر زمان برای هر سه گروه یکسان ولی از لحاظ محتوا به اشکال گوناگون (پیاده‌روی، حرکت در آب و تمرین با وزنه) انجام شد. برنامه تمرینی از نظر زمان و شدت تمرین به صورت فزاینده اجرا گردید، به طوری که در روز اول مدت زمان کل تمرین ۵۰ دقیقه و روز آخر ۸۰ دقیقه به طول انجامید. برای سنجش شادی از پرسشنامه تجدید نظر شده شادی آکسفورد استفاده شد که قبل و بعد از ۸ هفته برنامه تمرینی، توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. نتایج بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه های ورزشی با گروه کنترل بود. یافته های تحقیق نشان دادند که شرکت در فعالیت های ورزشی تاثیر معنی داری بر میزان شادی زنان دارد و گروه تمرین با وزنه، از میان گروه های تمرینی، بیشترین تاثیر رانسبت به گروه کنترل نشان داد.
نشاط دوست(۱۳۸۸) در پژوهشی دریافت شادکامی کارکنان با رضایت از زندگی، خوش بینی، رضایت ازخانواده، شادکامی همسر،ورزش ، رضایت، شغلی مهمانی رفتن و مهمانی دادن ، ایمان قلبی به خدا، فعالیت های هنری، مطالعه، مسافرت، مشکلات روان شناختی و سابقه بیماری جسمانی ارتباط معنا دار دارد.
گودرزی و حمایت طلب(۱۳۸۶) به مقایسه عوامل مربوط به شادکامی بین ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی دانشگاه تهران پرداختند که به همین منظور ۱۴۴ دانشجوی شرکت کننده در ورزش های انفرادی و ۱۳۸ دانشجوی شرکت کننده در ورزش های تیمی مسابقات المپیاد سال ۱۳۸۳ انتخاب شدند و اطلاعات لازم در خصوص میزان شادکامی و عوامل مربوط به آن با بهره گرفتن از پرسشنامه شادکامی اکسفورد که روایی آن در داخل کشور تعیین شده است، جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت از زندگی، سلامت روانی و خلق مثبت ورزشکاران تیمی بیشتر از ورزشکاران انفرادی بوده است، اما در خصوص عوامل عزت نفس و کارآمدی هر دو گروه در یک سطح قرار داشتند. با این حال، میزان شادکامی دانشجویان شرکت کننده در ورزش های تیمی بیشتر از دانشجویان شرکت کننده در ورزش های انفرادی بوده است.

جمع بندی:
با مرور اجمالی بر مطالعات انجام شده در این حوزه می توان نتیجه گرفت که پژوهش های انجام شده عمدتا به متغیر های کلی تری نظیر استرس و افسردگی توجه نموده اند و کمتر مطالعه ای اختصاصا بر روی کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس کار کرده اند. دیگر اینکه اکثر مطالعات انجام شده به صورت توصیفی و پژوهش های همبستگی یا علی پس رویدادی بوده اند. لذا نه تنها رابطه علی ورزش بر این شاخص ها مشخص نشده است بلکه مقادیر اندازه اثر مداخلات ورزشی نیز بسیار معدود است. با توجه به این موارد، در این پژوهش سه متغیر اختصاصی سلامت روان را مورد هدف قرار می گیرد و علاوه بر آن با انجام یک دوره فعالیت ورزشی در قالب یک طرح نیمه آزمایشی، به سنجش تاثیر مداخله ورزشی بر متغیر های مذکور پرداخته می شود میزان اثر بخشی ورزش بعد از یک دوره نیمه آزمایشی مورد آزمون قرار می گیرد.

فصل سوم
روش تحقیق

در این فصل ابتدا به شرح طرح و روش کلی پژوهش پرداخته می‌شود. در ادامه جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، متغیر ها، ملاک‌های انتخاب و حذف شرکت کنندگان و روش اجرای پژوهش توضیح داده می‌شود. سپس ابزار‌ها و روش تحلیل داده‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد و نهایتاً در انتهای فصل، خلاصه آموزش ورزشی ارائه می‌شود.
۱-۳-نوع روش تحقیق:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پژوهشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. در جدول (۱) نگاره طرح مورد بحث را نشان می‌دهد که ۱T (پیش آزمون)، X (متغیر مستقل) و ۲T (پس آزمون) می‌باشد.
جدول ۱-۳طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل(برگرفته از دلاور، ۱۳۸۵)
۲T X 1T گروه آزمایشی
۲T _ 1T گروه کنترل

۲-۳-جامعه آماری
جامعه آماری را کلیه جوانان ورزشکار مبتدی و عادی در شهرستان داراب در تابستان ۱۳۹۲ تشکیل می دادند.

۳-۳-نمونه و روش نمونه‌گیری
شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب انجام شد.حجم نمونه برای هر گروه به تعداد ۶۰ نفر انتخاب شد و ۶۰نفرگروه کنترل نیز از نظر جنس، سن و تحصیلات با گروه آزمایش همتا شدند.

۱-۳-۳-ملاک‌های انتخاب نمونه: حداقل تحصیلات دبیرستانی. حداقل سن ۱۸ سال، جنس مذکر

۲-۳-۳-ملاک‌های حذف نمونه: مصرف دارو یا هر مداخله دیگر در حین جلسات ورزشی ، بی سوادی و داشتن سن کمتر از ۱۸ سال.
-یافته های جمعیت شناختی
در بخش نخست متغیر های جمعیت شناختی گروه ها به تفکیگ ارائه می شود:
جدول(۲-۳): میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان به تفکیک گروه:
متغیر گروه آزمایش گروه کنترل
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
سن ۸۸/۲۰ ۳۷/۲ ۰۸/۲۱ ۴۷/۲
چنانکه در جدول توصیفی مشاهده می شود گروه آزمایشی و گواه به صورت نسبی در یک محدوده ی سن هستند. حداقل سن شرکت کنندگان۱۸ و حداکثر ۲۶ بود و اکثرا در رده سنی ۱۹ سال قرار داشتند.

جدول(۳-۳) فراوانی و درصد تحصیلات شرکت کنندگان به تفکیک گروه ها:
وضعیت تحصیلی گروه آزمایش گروه کنترل
فراوانی درصد فراوانی درصد
دبیرستانی ۸ ۳/۱۳ ۷ ۷/۱۱
دیپلم و پیش ۱۴ ۳/۲۳ ۲۲ ۷/۳۶
دانشجو ۳۸ ۳/۶۳ ۳۱ ۷/۵۱
کل ۶۰ ۱۰۰ ۶۰ ۱۰۰
جدول فوق فراوانی و درصد متغیر وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان به تفکیک گروه ها را نشان می دهد. نتایج بیانگر این است که توزیع این متغیر نیز در بین دو گروه در محدوده یکسانی قرار دارد و بیشتر شرکت کنندگان دو گروه دانشجو بودند.

جدول(۴-۳) فراوانی و درصد طبقه اقتصادی اجتماعی شرکت کنندگان به تفکیک گروه:
طبقه اقتصادی گروه آزمایش گروه کنترل
فراوانی درصد فراوانی درصد
پایین ۹ ۱۵ ۶ ۱۰
متوسط ۴۳ ۷۱ ۴۲ ۷۰
بالا ۸ ۳/۱۳ ۱۲ ۲۰
کل ۶۰ ۱۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰
در جدول(۴-۲-۳) فراوانی طبقه اقتصادی اجتماعی شرکت کنندگان ارائه شده است.

این متغیر قبل از تحلیل به سه قسمت طبقه اقتصادی بالا متوسط و پایین تقسیم شد. نتایج بیانگر این است توزیع متغیر طبقه اقتصادی اجتماعی در دو گروه نسبتا یکسان است. ضمن اینکه اکثر شرکت کنندگان هر دو گروه طبقه اقتصادی اجتماعی خود را متوسط گزارش کردند.

۴-۳-متغیرهای پژوهش
۱-۴-۳-متغیر مستقل: آموزش ورزش بدنسازی
۲-۴-۳-متغیر‌های وابسته: متغیر های عزت نفس، شادکامی ذهنی و کیفیت زندگی.
۳-۴-۳-متغیر کنترل: نمره‌ی پیش‌آزمون
۵-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت توسط سازمان جهانی WHOQOL (1999) به منظور سنجش کیفیت زندگی طراحی شده است. فرم کوتاه این پرسشنامه دارای ۲۶ سؤال است. جهت سنجش سلامت جسمی ۷ گویه، سلامت روان شناختی ۶ گویه، روابط اجتماعی ۳ گویه و سلامت محیطی ۸ گویه طراحی شده است، ۲ سؤال اول نیز حیطه کلی کیفیت زندگی را میسنجند (نجات، ۲۰۰۸) در ایران فرم کوتاه ۲۶ سؤالی آن هنجار یابی شده و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده است(نصیری، ۱۳۸۵).

جدول۲-۳ خرده مقیاس ها و نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت
زیر مقیاس ها گویه ها
سلامت جسمانی ۳/۴/۵/۶/۷/۸/۹
سلامت روانی ۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴/۱۵
روابط اجتماعی ۱۶/۱۷/۱۸
سلامت محیط ۱۹/۲۰/۲۱/۲۲/۲۳/۲۴/۲۵/۲۶

۲-۵-۳-پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت: جهت بررسی میزان عزت نفس عمومی توسط کوپراسمیت(۱۹۶۷) طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است، شامل ۵۸ سوال می باشد.کوپر اسمیت و همکاران ( ۱۹۶۷) ضریب باز آزمایی ۸۸صدم را بعد از ۵ هفته و ضریب باز آزمایی ۷۰ صدم را بعد از سه سال برای مقیاس عزت نفس به دست آورده اند تحلیل عوامل نشان داده است که فرد ، مقیاسها عامل های متفاوتی از عزت نفس را می سنجند(نقل از انصاری، ۱۳۷۴).
فلسفی نژاد(۱۳۸۸) میزان پایایی این پرسشنامه را به شیوه آزمون باز آزمون برابر ۸۳/۰ گزارش کرده است. همچنین در پژوهش دیگری میزان همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ معادل ۸۱/۰ بدست آمد(نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۲). شیوه نمره گذاری به صورت صفرویک است، به این معنا که در عبارات ۴/۸/۹/۱۴/۱۹/۲۰/۲۷/۲۸/۲۹/۳۳/۳۷/۳۸/۳۹/۴۲/۴۳/۴۷ پاسخ بلی، نمره یک و پاسخ خیر نمره صفر می گیرد. بقیه عبارات به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. لذا حداقل نمره صفر و حداکثر ۵۰(به استثنای دروغ سنج) خواهد بود.(بیابانگرد، ۱۳۷۲).

جدول۳-۳ پرسشنامه شامل ۴ خرده مقیاس اصلی و یک دروغ سنج به شرح زیر است:
خرده مقیاس ها تعداد و شماره گویه
مقیاس عزت نفس عمومی ۱/۳/۴/۷/۱۰/۱۲/۱۳/۱۵/۱۸/۱۹/۲۴/۲۵/۲۷/۳۰/۳۱
/۳۴/۳۵/۳۸/۳۹/۴۳/۴۷/۴۸/۵۱/۵۵/۵۶/۵۷
عزت نفس اجتماعی ۵/۸/۱۴/۲۱/۲۸/۴۰/۴۹/۵۲
عزت نفس خانوادگی ۶/۹/۱۱/۱۶/۲۰/۲۲/۲۹/۴۴
عزت نفس تحصیلی ۲/۱۷/۲۳/۳۳/۳۷/۴۲/۴۶/۵۴
دروغ سنج ۲۶/۳۲/۳۶/۴۱/۴۵/۵۰/۵۳/۵۸

۳-۵-۳-پرسشنامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سال ۱۹۸۹ توسط آرگایل ولو تهیه شده است و شامل ۲۹ گویه است. در بررسی های گوناگون ، پایایی بازآزمایی ۸۱/۰ پس از ۴ ماه ، ۶۷/۰ پس از ۵ ماه ،‌۵۳ پس از ۶ ماه گزارش شده است. برای بررسی روایی با بهره گرفتن از قضاوت دوستان دو بررسی انجام گرفت. آرگایل ، مارتین و کروسلند ( ۱۹۸۹) از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس ده درجه ای شادمانی درجه بندی کنند، که همبستگی میان این درجه بندی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۴۳/۰ بود. والیانت ( ۱۹۹۳) نیز در یک بررسی ،‌همبستگی ۶۴/۰ و ۴۹/۰ را از راه درجه بندی دوستان و نمره پرسشنامه شادکامی آکسفورد گزارش کرده است. همچنین در پژوهش آرگایل و همکاران ( ۱۹۸۹) هفت عامل زیر به دست آمده است : خود پنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خود کارامدی، امیدواری ( علی پور و نوربالا ، ‌۱۳۷۸).به منظور بررسی مقدماتی پایایی و روایی
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ، ۱۰۱ دانشجوی دانشگاه های علامه طباطبایی و شاهد ( ۶۲ زن و ۳۹ مرد) با میانگین سنی ۵/۲۲ با دامنه ۳۹-۱۹ سال مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش که توسط علی پور و نور بالا( ۱۳۷۸) انجام گرفت ،‌همسانی درونی مواد پرسشنامه نشان داد که تمام مواد ۲۹ گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند. آلفای کرونباخ ۹۳/۰و پایایی بازآزمایی پرسشنامه بعد از سه هفته(۲۵=n ) ، ۷۹/۰ بود. همچنین برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۱۰ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش شادکامی را توسط این آزمون تایید کردند.
در ادامه نمره گذاری عامل های پرسشنامه ارائه می شود:

جدول۴-۳ خرده مقیاس ها و نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد
خرده مقیاس تعداد و شماره گویه ها
خود پنداره ۱/۶/۱۰/۱۳/۱۴/۱۹/۲۳/۲۴
رضایت از زندگی ۳/۹/۱۲
آمادگی روانی ۱۸/۲۰/۲۱/۲۵
سر ذوق بودن ۱۱/۱۵
احساس زیبایی شناسی ۲/۴/۷/۱۶/۲۷
خود کارامدی ۸/۱۷/۲۲/۲۶
امیدواری ۲۸/۲۹

۶-۳-شیوه ی اجرای پژوهش:
پس از آنکه نمونه گیری از جامعه آماری انجام شد، در جلسه‌ای پس از توجیه تمامی شرکت کنندگان به صورت گروهی پرسشنامه‌های پیش آزمون را اجرا کردند. پس از توزیع پرسشنامه‌ها توضیحات کوتاهی در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها داده شد تا دقت اجرا بالا رود. پس از انتخاب گروه های نمونه، مداخله ورزشی(آموزش بدنسازی) توسط مربی پرورش اندام به مدت ۳ ماه هرهفته ۳ جلسه ۲ ساعته بر روی گروه آزمایشی(ورزشکاران مبتدی) اجرا شد. پس از اتمام جلسات از شرکت کنندگان دو گروه تقاضا شد در جلسه‌ای حضور یابند و به صورت گروهی پرسشنامه های پس آزمون را تکمیل کنند.

۷-۳-ملاحظات اخلاقی
جهت رعایت ملاحظات اخلاقی ، اهداف پژوهش به شرکت کنندگان پژوهش توضیح داده شد وهمچنین به ایشان اطمینان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.
علاوه بر این ضمن پاسخ به تمام سوالات شرکت کنندگان در مورد پژوهش، به آنان اطمینان داده شد که نتایج پژوهش به صورت آماری و نتیجه گیری کلی و نه فردی منتشر خواهد شد و آنها اختیار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند یا در هر مرحله که بخواهند، مختارند که از ادامه پژوهش انصراف دهند.

۸-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
با توجه به اینکه در این پژوهش از طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است و در این نوع طرح‌ها تأثیر یک متغیر (مستقل) بر متغیر (یا متغیر های) دیگر (وابسته) سنجیده می‌شود، آنچه اهمیت دارد کنترل متغیر‌های همگام است. داده‌های این پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل مانکوا یا تحلیل کواریانس چند متغیری(در صورت عدم برقراری پیش فرض ها از مانوا)، شاخص های آمار توصیفی، تحلیل ترسیمی و با بکارگیری نرم‌افزاری آماری۱۶- SPSS تحلیل شدند.

فصل چهارم
یافته های پژوه

هدف این فصل مروری بر یافته های آماری بدست آمده از پژوهش برای دستیابی به اهداف پژوهش می باشد. جهت درک ساده داده های گردآوری شده و جهت تفسیر و نتیجه گیری، فرضیه پژوهش با روش های آمار استنباطی و آزمون های آماری مناسب تحلیل و مورد تفسیر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *