رابطه اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی

رابطه اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی

مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاينده‌اي محور مطالعه سازمانها گرديده است. امروزه اهميت اعتماد در سازمانها به خوبي آشکار گرديده است چرا که برقراري ارتباطات و تحقق همکاري ميان افراد نيازمند وجود اعتماد است. در عصري که روابط بين افراد و گروه ها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغيير است، اعتماد که عمدتاً مبتني بر استنتاج‌ها و تفاسير در مورد انگيزه‌ها، شخصيت و باطن ديگران است، موضوع محوري سازمانها است که رشد وحيات آنها را تضمين مي نمايد. اهميت آن به اين دليل است که مديران به دنبال درک و شناخت چگونگي ايجاد همکاري موثر در سازمانها مي‌باشند. اعتماد عامل کليدي است زيرا همکاري را به وجود مي‌آورد. وجود اعتماد  منجر به شکل گیری ارتباطات سازنده در میان اعضای سازمان می شود ، باعث خلق دانش شده و انتقال دانش را در سازمان تسهیل می نماید. همچنین وجود اعتماد در بین افراد از یکسو و از سوی دیگر  فراهم بودن شرایط و بستر برای انتقال دانش و خلق دانش در سازمان منتج به نوآوری کارکنان خواهد شد. با توجه به موارد مطرح شده می توان ادعا نمود که تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد.

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، مدل تحقيق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار تحقیق ذکر شده است.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

 

 

1-1-     بیان مسأله

اعتماد يكي از موضوعات مهم در روابط انساني و زندگي سازماني است (يلماز،2008) . به طور كلي اگرچه رعايت مقررات اداري و ساختاري سازمان وروابط اداري بسيار مهم است، اعتماد  هم ميان افراد سازمان امري مهم و قابل توجه است. اعتماداساس موفقيت در زندگي شخصي و روابط كاري مي باشد و در واقع تمام روابط سازماني بر مبناي اعتماد ايجاد مي شود و نكته مهم اين است كه مديريت و كاركنان بايد به اهميت اعتماد و چگونگي  ايجاد ،ترويج و ارتقاء آن در سازمان توجه نمايند (فیتذ روی،2007).

همچنین دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایي مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (تسانگ هو، 2010). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد(ویگ، 1999).

از دیگر سو در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزايند هاي با محيط هاي پويا و در حال تغيير مواجه اند. بنابراين، به منظور بقا و پويايي خود مجبورند كه خود را با تغييرات محيطي سازگار سازند. به  بيان ديگر، با توجه به سرعت شتابنده تغييرات و تحولات علمي، تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي و … در عصر حاضر، سازمان هايي موفق و كارآمد محسوب مي شوند كه علاوه بر هماهنگي با تحولات جامعه امروزي، بتوانند مسير تغييرات ودگرگوني ها را نيز در آينده پيش بيني كرده و قادر باشند كه اين تغييرات را در جهت ايجاد تحولات مطلوب براي ساختن آينده اي بهتر هدايت كنند. با وجود اين، مشاهدات و مطالعات نشان مي دهد كه بسياري از سازمان ها نه تنها نوآور و خلاق نيستند بلكه حتي در هماهنگي با تحولات و پيشرفت ها و تغييرات عصر حاضر نيز ناتوان مانده و اغلب با شيوه‌هاي ناكارآمد سنتي اداره مي شوند(آقاداود و همکاران، 1389: 10).

از سویی در متون مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می بینند. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود(مانتس و همکاران ، 2004: 209). نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد، زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه‌های جدید برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نوآوری ، دنیایی که در آن زندگی می کنیم چهره ای کاملاً متفاوت خواهد داشت. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، سازمان ها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمان ها به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و زمینه های اجرای آن و به کارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد. برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد، نوآوری (ایجاد، انتقال، واکنش و تغییر ایده ها) برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود (ملاحسینی و برخوردار، 1386: 80). كنتر در تعريف خود از نوآوري برفرآيند آن تأكيد كرده و نوآوري را فرآيند گردآوري هر نوع ايده جديد و مفيد براي حل مسأله مي خواند و معتقد است كه نوآوري شامل شكل گرفتن ايده، پذيرش و اجراي ايده هاي جديد در فرآيند، محصولات و خدمات است (کنتر، 2007: 22).

اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطلاعات است. دانش ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورد و نوآوری را ممکن سازد از طرفی امروزه در جوامع مختلف و به تبع آن در سازمان افراد از عدم اعتماد به همکاران و مسئولان دولتی رنج می برند و همین عدم اعتماد، موجب کاهش تشریک مساعی کارکنان و مسئولان و همچنین انصراف آن ها از مشارکت با زیر دستان و نتیجه آن بی تفاوتی و بی انگیزشی افراد و کارکنان برای انتقال دانش می شود(قهرمانی، 1393).  همچنین اعتماد براي تسهيم دانش مهم است. اعتماد مي تواند هم به سمت مديران و هم به سمت همكاران هدايت شود و پيش نياز تبادل در تسهيم دانش است. دريافت كننده دانش مي بايستي بتواند به دقيق بودن اطلاعات اعتماد داشته باشد و فرستنده دانش نيز مي بايستي مطمئن باشد كه اطلاعات او به طور مناسب مورداستفاده قرار گيرد. هم اعتماد و هم تلافي براي شبكه هاي اجتماعي مشخص كه در تسهيم دانش بسيار مهم هستند، ضروري است. يك محيط با اعتماد مي بايستي هدايتگر انتقال دانش باشد، چون بدون آن يك سازمان مجبور است مجموعه قوانيني را براي حكومت بر هر تعامل ايجاد نمايد. اين بوروكراسي در حال رشد، زمان را كند مي سازد و احتمال مشاركت كاركنان در تعاملات را كاهش مي دهد. حتي شبكه هاي تسهيم دانش بين فردي نيز به اقتضاي اعتماد فردي متكي هستند(رهنورد و صدر، 1388).

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت این عوامل (اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی) در سازمان ها، جهت بهبود وضعیت نوآوری و کشف فرصت ها، بهبود وضعیت مدیریت دانش(انتقال و خلق دانش) و اعتمادسازمانی و در نهایت ارتقاء همه جانبه عملکرد، بهره وری و ارائه خدمات بهتر در بیمه آسیا،  به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه محقق در تحقیق حاضر نیز بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد، بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که:

وضعیت بیمه آسیا از نظر اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی چگونه بوده و  فواید، مزایا و نتایجی که با تمرکز بر رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  برای بیمه آسیا حاصل می شود چیست؟

1-2-     اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تأثير اعتماد سازماني در بهبود و رشد كارايي و اثربخشي سازماني، در سازمان هاي با شبكه هاي ديوان سالارانه و مبتني بر دانش، و نيز ايجاد همكاري ميان فردي درون سازماني بسيار اهميت دارد (تیلر، 2003: 558). اعتماد، اثربخشي ارتباطات سازماني، همكاري و تعاون سازماني را افزايش مي دهد. علاوه بر اين، اعتماد از عوامل مهم و مؤثر بر اثربخشي رهبري، رضايت كاركنان، تعهد و عملكرد سازماني است. در سازمان ها و شركت هايي كه ممكن است تعارض ها و ناسازگاري هاي كارگري و كوچك سازي، موجب كاهش اعتماد در بين روابط كاركنان و مديران گردند، اعتماد درون سازماني، بسيار اهميت دارد(ديركس و فرين، 2011). پيش بيني مي شود كه با افزايش اعتماد در سازمان و تأثير آن بر توليد دانش، بتوان مفاهيم و ملزومات نظري و عملي شكلگيري دانش سازماني مؤثر را ايجاد كرد. درك جامع و كامل از تأثير انواع گوناگون اعتماد بر نوآوري، بسيار با ارزش و مفيد است و مديران سازمان ها بايد با دقت بيشتري تأثير انواع مختلف اعتماد سازماني (لياقت و شايستگي، خير خواهي و اعتماد پذيري) را بر جنبه هاي مختلف نوآوري سازماني مورد توجه قرار دهند. براي مثال، اگر شركتي به توسعه نوآوري هاي رفتاري تمايل داشته باشد، خيرخواهي و اعتماد عمودي بين اشخاص، مهم است. در ضمن، انواع غيرشخصي اعتماد سازماني مي تواند با توسعه منابع انساني و ساختارهاي سازماني تقويت گردد. بنابراين، تركيبي از توسعه منابع انساني و راهبرد ها، مي تواند براي توسعه اعتماد غيرشخصي به منظور رشد نوآوري سازماني استفاده گردد(الونن و همكاران، 2008: 161).

با ورود به هزاره سوم بسیاری از سازمان‏ها و تامین کنندگان آنها با شرایط رقابتی سخت و تنگاتنگ هم در سطح بازارهای جهانی که به سرعت در حال تغییر است و هم در سطح داخل مرزهای سازمان، روبرو هستند. مشتریان امروزی تقاضاهای بیشتر و جزئی تر داشته و به دنبال محصولات و خدمات ارزان تر، با کیفیت بالاتر و زمان تحویل سریع تر می باشند (فریتچ و وولنبرر، 2006).  در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمينه ايجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان‏ها صرفاً مربوط به سرمایه، نیروی کار و مواد خام نمی باشند؛ بلکه وابسته به توانایی سازمان در تولید دانش میان همه اعضای سازمان می باشد (تسانگ هو، 2010). چرا که سازمان‏ها بايد محيطي براي تسهيم، انتقال و تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند (نوناکا، 1995). بنابراين سازمان موفق سازماني است كه دائماَ دانش نويني را خلق كرده ، آن را به طور گسترده در سراسر سازمان منتشر نموده و به سرعت چنين دانشي را در توليد محصولات جديد به كار بندد (شر پیتر و لی ویوید، 2004).

پيشرفت ها و تغييرات سريع در فناوري اطلاعات و ارتباطات، بالا رفتن سطح انتظارات جامعه، تقاضاهاي جديد مشتريان، افزايش رقابت بين ارائه دهندگان خدمات و … همه و همه منجر به كاهش تقاضا براي خدمات سنتي وافزايش تقاضا براي خدمات جديد گرديده است؛ بنابراین نوآوري دارای اهمیت بسیاری است، اهمیت آن از جنبه فردي اینگونه است که عامل رشد و شكوفايي استعدادها و سوق دهنده به سوي خود شكوفايي است (جانسن و ون یپرن، 2004)، و از جنبه سازمانی عامل پيدايش سازمان؛ عامل توليدات و خدمات ؛ عامل افزايش كميت، تنوع توليدات و خدمات؛ عامل افزايش كيفيت توليدات و خدمات و موفقيت در رقابت؛ عامل كاهش هزينه ها، ضايعات و اتلاف منابع؛ عامل افزايش انگيزش كاري كاركنان سازمان؛ عامل ارتقاي سطح بهداشت رواني و رضايت شغلي كاركنان سازمان؛ عامل ارتقاي بهره وري سازمان؛ عامل موفقيت مجموعه مديريت و كاركنان سازمان؛ عامل رشد و بالندگي سازمان؛ عامل تحريك و تشويق حس رقابت ؛ عامل كاهش بوروكراسي اداري؛كاهش پشت ميزنشيني و مشوق عمل گرايي؛ عامل تحريك و مهيا كردن عوامل توليد است (آقاداود و همکاران، 1389).

همچنین در راستای اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر می توان اینگونه بیان نمود که اعتماد به سرپرستان نيز در ايجاد رفتارهاي نوآورانه زيردستان بسيار مؤثر است. علاوه بر اين، چادهري كشف كرد كه احساسات و شناخت مبتني بر اعتماد، تأثير مثبتي بر اشتراك دانش دارند. در پژوهشي مشابه، لوين و كراس كشف كردند كه خيرخواهي و شايستگي مبتني بر اعتماد، ميان علاقه وافر به دانش، و درك و دريافت آن دانش رابطه ايجاد مي كند (لوين و كروس، 2004). همچنين زولانسكي و همكارانش بيان كرده اند كه ارزش اعتماد درك شده به منبع، موجب كارايي در انتقال دانش درون سازمان مي گردد. در نهايت، موراداين، رنزل و ماتزلر ، كشف كردند كه اعتماد با اشتراك دانش درون و بين گروه ها، ارتباط مثبت و معناداري دارد (موراداين و همکاران، 2005).

در جهت اهمیت موضوع حاضر می توان اینگونه بیان نمود که امروزه با بررسی تاریخی روند بوجود آمدن شرکت ها و سازمان ها در دهه‌های گذشته در می‌یابیم این شرکت ها و سازمان‌ها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیق‌پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت های اقتصادی ندارند. زیرا سازمان ها با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگی های ناشی از آن را ندارند و برای بقاء خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، توجه و تمرکز بر اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی است.

انگیزه انتخاب موضوع حاضر را می توان اینگونه بیان نمود که محقق با جامعه آماری آشنایی داشته و از مسائل و مشکلات آن همچون مدیریت دانش و یادگیری ناکارآمد، عملکرد پایین سازمانی و عدم توجه به اعتماد و نوآوری سازمانی آگاهی دارد. همچنین با توجه به فضای رقابتی موجود حاکم در بین شرکت های بیمه ای  محقق بر آن شد تا با انجام تحقیقی با محوریت اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  گامی کوچک در راستای ارتقاء همه جانبه بهره وری برداشته باشد. هر چند اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  بر همگان آشکار است، اما در فوق به برخی از آنها اشاره گردید، با توجه به موارد مطرح شده می توان اینگونه بیان نمود که انجام تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران دارای اهمیت بوده و ضرورت دارد.

1-3-     اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیر می باشند:

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی در راستای بهبود وضعیت نوآوری و کشف فرصت ها، بهبود وضعیت مدیریت دانش و اعتمادسازمانی  و در نهایت ارتقاء همه جانبه بهره وری در بیمه آسیا، می باشد.

اهداف فرعی:

 1. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا.
 2. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا.
 3. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.
 4. بررسی رابطه بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا.
 5. بررسی رابطه بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.
 6. بررسی رابطه بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.

 

 

 

1-4-     چارچوب نظری تحقیق

طی دهه اخیر، مشاهده شده است که سازمان­ها با چالشی جدید مواجه بوده‌اند از جمله ویژگی‌های چالشی افزایش رقابت، افزایش نرخ تولید، نوآوری فرآیند و خدمات و افزایش تاکید بر مدیریت زمان قابل ذکر هستند (وانگ، 2011). علاوه بر این، به نظر می‌رسد که تداوم رقابت بیشتر وابسته به چگونگی ارتقاء و مدیریت قابلیت‌های نوآوری سازمان باشد. افزایش نوآوری برآورده ساختن نیازهای مشتری، ربودن بازارهای جدید، کاهش هزینه‌ها افزایش نرمش پذیری تولید و غیره را میسر می‌سازد. نوآوری که در محیط سازمانی رخ می‌دهد تحت عنوان نوآوری سازمانی اطلاق می‌شود که می‌تواند به تفسیر گیرندگان در بهینه‌سازی عملکرد سیستم از طریق، صرف منابع و تلاش بیشتر بر روی عوامل شناسایی شده مهم یاری رساند (وانگ، 2011). چرا که در جهان امروز به ویژه جهان سازمان ها، دستخوش تغییر و تحولات شگرف و مداوم است و تمامی ابعاد سازمان ها از محیط داخلی تا محیط خارجی، از عوامل انسانی تا غیر انسانی و … همگی با شتابی خیره کننده در حال تبدیل از حالتی به حالت دیگرند (جیانگ و لی، 2008). در چنین شرایطی و با توجه به افزایش روز افزون شدّت رقابت میان سازمان ها در قرن کنونی، آن ها همواره به دنبال راه هایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت می باشند. نوآوری یکی از ابزار های کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمان های کنونی به شمار می‏آید که در این راستا باید به تقویت توان نوآوری سازمان ها و شرکت ها پرداخت که اولین قدم در این مسیر، شناخت عوامل مؤثر بر روی نوآوری سازمانی شرکت‏ها می باشد که در این راستا در تحقیق حاضر قصد داریم که به بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی در شرکت بیمه آسیا بپردازیم که در ادامه به مدل مفهومی مورد نظر تحقیق اشاره می شود.

 

 

 

 

 

 

1-5-     مدل تحقیق

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (سکاران، 1390). هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد، لذا متغیر‌های تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد:

عامل بیمه؛ عامل سیاست داخلی؛ عامل درون سازمانی؛ عامل  ساختاری .

 

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (2013)

1-6-     سؤال های تحقیق

سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:

 1. آیا بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد؟
 3. آیا بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد؟
 4. آیا بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد؟
 5. آیا بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد؟
 6. آیا بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد؟

1-7-     فرضیه های تحقیق

با توجه به سؤال های مطرح شده فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

 1. بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 2. بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 3. بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 4. بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 5. بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 6. بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.

1-8-     جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق

از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است (بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر نیز از برخی جهات جدید است، نظیر:

 1. استفاده از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز
 2. عدم انجام تحقیقی که شامل همه متغیرها به صورت توامان باشد
 3. عدم انجام چنین تحقیقی با این عنوان در جامعه مورد پژوهش.

1-9-     تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

تعریف نظری:

اعتماد سازمانی:

اعتماد را به عنوان «انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمال آتی طرف‏های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت‏طلبی باشد» تعریف نمود. (شاکلی زالباک و همکاران:2000). سازه‏ی اعتماد سازمانی را به عنوان «انتظارات مثبتی که افراد، بر پایه‏ی نقش‏های سازمانی، مناسبات، تجربیـات، وابستگی‏های متـقابل از نیات و رفتـارهای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می‏کنـند. همچنین میـشرا (1996) اعتمـاد سـازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیـب‏پذیر بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد است، تعریف می‏کند (الوانی و دانایی فرد و همکاران،1380).

انتقال دانش:

انتقال دانش اشاره به فعاليت هايي دارد كه در ارتباط با جريان دانش از يك بخش يا يك نفر به بخش يا نفر ديگر را شامل مي شود و دربرگيرنده ارتباطات ترجمه، تبديل، تفسير و تصفيه دانش مي باشد. انتقال دانش از طريق دو نوع فرايند فرعي انجام مي شود: الف)انتشار (نشر)در اين مرحله، دانش ضمني كاركنان به شكل آشكار و صريح در آمده و در سطح سازمان گسترش پيدا مي كند. ب) ادغام؛ يكپارچه سازي دانش در سطح سازمان (قربان يزاده و خالقی زاده، 1388).

خلق دانش:

اين مرحله دربرگيرنده فعاليت هايي است كه مرتبط با ورود دانش جديد به سيستم است و شامل توسعه، كشف و تسخير دانش مي شود. از نظر نوناكا اين مرحله از چهار فرايند فرعي زير تشكيل شده است: الف) جامعه پذيري، ب) بيروني سازي، ج) انتشار و د) دروني سازي(قربان يزاده و خالقی زاده، 1388).

نوآوری سازمانی:

تعاريف متعددي از نوآوري را مي توان در مطالعات ادبيات سازماني يافت. يك تعريف از نوآوري آن را به عنوان نخستين استفاده از دانش جديد مي بيند، در حالي كه درتعريف ديگري، نوآوري به عنوان يك چيز جديد در رابطه با يك سازمان معين شناخته مي شود. دو مورد از جنبه هاي اصلي تعاريف نوآوري، مربوط به جديد بودن و ارتباط آن با ابتكار است (سانفورد، 2007).

تعریف عملیاتی:

به منظور عملیاتی سازی متغیرهای تحقیق از  مقاله استاندارد آنا سانکوسکا (2013) استفاده شده است.

1-10-        ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.

بخش دوم: پیشینه تحقیق.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

 

Share