فایل های دانشگاهی

رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان- قسمت ۹- قسمت 2

  • شایستگی‌های فرد، مهارت‌ها و رفتار (مثل خواندن، مشکلات رفتاری، مهارت‌های حلّ مسئله، جرأت و پافشاری در برابر فشار همسالان).

 

  • نگرش‌های تربیّتی یا رفتارهایی (مانند اسنادها[۱۰۷]، راهبردهای انضباطی، صمیمیّت و تفاهم ‌، فراهم‌کردن تحریک شناختی، ارتباط خانوادگی).

 

  • محیط مدرسه‌ (مانند ‌اندازه‌های کلاس، سیاست‌های مدرسه،اجرای قانون، ایجاد فرصت برای درگیری در فعّالیّت‌ها و مدیریّت رفتاری معلّمان).

 

  • عوامل همسایگی یا اجتماع‌ (مانند شبکه‌های اجتماعی ‌، قابلیّت دسترسی به خدمات) ‌(دورلاک ‌، ۱۹۹۸).
  •  تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

بنابراین با توجّه به مطالب یادشده تاب‌آوری یک ویژگی درون فردی ثابت نیست (شون‌، ۲۰۰۶؛ به نقل از ساکر و شون[۱۰۸]، ۲۰۰۷)‌، و چندبعدی و تغییر‌پذیر است ‌(ساکر و شون‌، ۲۰۰۷)‌، که با بافت ‌، زمان ‌، سن و شرایط زندگی تغییر می‌کند (گارمزی، ۱۹۹۳؛ کانر و دیویدسون‌، ۲۰۰۳). بنابراین برای فهم نقش عوامل محافظتی و خطرزا نیاز به ارزیابی بافت‌های تأثیرگذار گوناگون در زندگی افراد است. باید توجّه داشت که تمام مجموعه با هم در ارتباطند. در واقع احتمال این‌که یک عامل خطرزا و یا یک عامل محافظتی به تنهایی بر توانایی سازگاری فرد تأثیر بگذارد بسیار کم است (تریسی[۱۰۹]، ۲۰۰۰؛ به نقل از حسام پور‌، ۱۳۸۸).
در مجموع، بر اساس ادبیّات پژوهشی تاب‌آوری، آشکار است که بیش‌ترین فعّالیّت صورت گرفته‌ی پژوهشی در پیوند با فرایندهای محافظتی بر سه سطح تأکید کرده‌اند که آن‌ ها فرایندهای محافظتی فردی ‌، سطح خانوادگی و اجتماعی هستند (السون و همکاران‌، ۲۰۰۳).
با توجّه به تنوّع عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری و پیامدهای آن‌، تاب‌آوری به عنوان یک مفهوم گسترده مورد توجّه پژوهشگرانی هم‌چون گارمزی، ماستن و تلگن[۱۱۰] (۱۹۸۴)، ریچاردسون‌، نیگر، جنسن و کامپفر[۱۱۱] (۱۹۹۰) و ماستن و رید[۱۱۲] ‌(۲۰۰۲) قرار گرفته است. پژوهشگران این حوزه مدل‌های متعدّدی را برای تاب‌آوری عنوان کرده‌اند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل چشم‌انداز تاب‌آوری مثال
مقاوم جوان مقاوم یک قدرت درونی دارد برای غلبه بر موانعی که به او اجازه می‌دهد موفّق شود وقتی که دیگران در آن موقعیّت شکست می‌خورند. دو هم‌شیر عوامل خطرساز یکسانی را
تجربه می‌کنند اما یکی مدرسه را رها می‌کند در حالی‌که دیگری از کالج فارغ‌التّحصیل می‌شود. برای توضیح دادن نتایج از تاب‌آوری درونی استفاده می‌شود.
چالشی در معرض خطربودن به صورت یک پیوستار است. سطوح پایین خطر اثر منفی کوتاه مدّت را ایجاد می‌کند، سطوح متوسّط (متعادل) قدرت مقابله را در فرد افزایش می‌دهد، اما سطوح بالا‌ی خطر فرد را برای مقابله ناتوان می‌کند. فرد دچار فقر دوران کودکی ممکن است مهارت‌های لازم برای مقابله با
دشواری‌های اقتصادی آینده را رشد
عکس مرتبط با اقتصاد
دهد. اما اگر شرایط بسیار سخت و منابع مقابله هم کم باشد فرد ممکن است تا احساس درماندگی را رشد دهد
که می‌تواند بطور منفی تعمیم‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *