اخبار

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع و

پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های استاد راهنما سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظر برخی از صاحبنظران در مورد پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیان گر روایی محتوایی قابل قبول پرسشنامه (آزمون) می باشد.
پایایی ابزار که از آن به دقت واعتماد پذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیلهی اندازهگیری که برای سنجش متغیر وصفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهای از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی متغیر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(شریعتمداری، ۱۳۸۸، ص۱۶۵). در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونهای با حجم ۳۰ نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ هرای هر یک از عوامل (مولفه ها) به طور جداگانه محاسبه و در جدول ذیل(۵-۳) مشخص گردیده است. که این میزان نشاندهنده پایایی بالا و انسجام درونی سوالات در پرسشنامه میباشد.
پایایی شاخص انگیزش دبیران
در جدول زیر ضریب آلفا برای شاخص «انگیزه دبیران» با ۲۵ گویه تعیین گردیده است. مقدار ضریب آلفا برای این شاخص برابر با ۸۰/۰ میباشد که نشاندهنده همبستگی درونی بالای گویه های پرسشنامه میباشد. در جدول(۵ – ۳) زیر تحلیل گویه به گویه برای شاخص «انگیزه دبیران» مشخص شده است. همان طور که مشاهده میشود با توجه به مقدار ضریب آلفای قابل قبول، نیاز به حدف هیچ کدام از گویه ها نمیباشد.

جدول(۵ – ۳) نتایج آلفا برای پرسشنامه انگیزش
شماره گویه همبستگی کل تصحیح شده گویه مقدار آلفا در صورت حذف گویه
۱ ۰٫۲۹ ۰٫۸۰
۲ ۰٫۲۷ ۰٫۸۰
۳ ۰٫۱۲ ۰٫۸۰
۴ ۰٫۴۷ ۰٫۷۹
۵ ۰٫۳۴ ۰٫۷۹
۶ ۰٫۵۰ ۰٫۷۹
۷ ۰٫۵۴ ۰٫۷۹
۸ ۰٫۲۵ ۰٫۷۹
۹ ۰٫۶۸ ۰٫۷۸
۱۰ ۰٫۴۸ ۰٫۷۹
۱۱ ۰٫۳۷ ۰٫۷۹
۱۲ ۰٫۲۴ ۰٫۷۹
۱۳ ۰٫۶۱ ۰٫۷۸
۱۴ ۰٫۵۰ ۰٫۷۹
۱۵ ۰٫۲۸ ۰٫۸۰
۱۶ ۰٫۵۸ ۰٫۷۹
۱۷ ۰٫۴۶ ۰٫۷۹
۱۸ ۰٫۲۸ ۰٫۸۰
۱۹ ۰٫۷۱ ۰٫۷۸
۲۰ ۰٫۵۳ ۰٫۷۹
۲۱ ۰٫۲۴ ۰٫۸۰
۲۲ ۰٫۲۸ ۰٫۸۰
۲۳ ۰٫۵۳ ۰٫۷۸
۲۴ ۰٫۴۰ ۰٫۷۹
۲۵ ۰٫۶۱ ۰٫۷۹
مقدار آلفا برای شاخص «انگیزه دبیران» ۰٫۸۰

۲) پایایی شاخص سبک رهبری مدیران
ضریب آلفا برای شاخص «سبک رهبری مدیران» برابر با ۸۷/۰ و در حد قابل قبولی است بنابراین نیازی به حذف گویه نمیباشد. با این وجود تحلیل گویه به گویه در ادامه میآید.
جدول(۶ – ۳) نتایج آلفا برای پرسشنامه سبک رهبری
شماره گویه همبستگی کل تصحیح شده گویه مقدار آلفا در صورت حذف گویه
۱ ۰٫۶۷ ۰٫۸۶
۲ ۰٫۷۰ ۰٫۸۶
۳ ۰٫۴۱ ۰٫۸۷
۴ ۰٫۲۷ ۰٫۸۷
۵ ۰٫۱۸ ۰٫۸۷
۶ ۰٫۶۵ ۰٫۸۶
۷ ۰٫۳۹ ۰٫۸۷
۸ ۰٫۵۰ ۰٫۸۶
۹ ۰٫۱۵ ۰٫۸۷
۱۰ ۰٫۵۵ ۰٫۸۶
۱۱ ۰٫۶۸ ۰٫۸۶
۱۲ ۰٫۲۱ ۰٫۸۷
۱۳ ۰٫۶۶ ۰٫۸۶
۱۴ ۰٫۶۶ ۰٫۸۶
۱۵ ۰٫۲۱ ۰٫۸۷
۱۶ ۰٫۲۳ ۰٫۸۷
۱۷ ۰٫۱۲ ۰٫۸۷
۱۸ ۰٫۷۱ ۰٫۸۶
۱۹ ۰٫۳۸ ۰٫۸۷
۲۰ ۰٫۳۱ ۰٫۸۷
۲۱ ۰٫۵۸ ۰٫۸۶
۲۲ ۰٫۱۳ ۰٫۸۷
۲۳ ۰٫۵۵ ۰٫۸۶
۲۴ ۰٫۲۵ ۰٫۸۷
۲۵ ۰٫۶۷ ۰٫۸۶
۲۶ ۰٫۳۶ ۰٫۸۷
۲۷ ۰٫۶۲ ۰٫۸۶
۲۸ ۰٫۲۹ ۰٫۸۷

شماره گویه همبستگی کل تصحیح شده گویه مقدار آلفا در صورت حذف گویه
۲۹ ۰٫۶۳ ۰٫۸۶
۳۰ ۰٫۲۶ ۰٫۸۶
۳۱ ۰٫۵۴ ۰٫۸۶
۳۲ ۰٫۲۳ ۰٫۸۷
۳۳ ۰٫۵۹ ۰٫۸۶
۳۴ ۰٫۱۲ ۰٫۸۷
۳۵ ۰٫۶۱ ۰٫۸۶
مقدار آلفا برای شاخص «سبک رهبری مدیران» ۰٫۸۷

۶- ۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) در این پژوهش به منظور بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده شده است
ب ) برای سنجش فرضیات پژوهش ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده کردیم برای اینکه ببینیم وضعیت هر کدام از مؤلفه های تحقیق از نظر توزیع چگونه است. که با توجه به نتایج این آزمون مبنی بر نرمال بودن و غیر نرمال بودن هر یک از متغیرها آزمون متناسب با هریک از آنها استفاده شد، که به شرح زیر می باشد:
فرمول آزمون T در زیر آورده می شود (علی دلاور ۱۳۸۹)
برای سنجش فرضیه اصلی از آزمون T
برای سنجش فرضیه اول از آزمون T
برای سنجش فرضیه دوم از آزمون T
برای سنجش فرضیه سوم از آزمون T
برای بررسی رابطه جنسیت، تحصیلات، سابقه، درک از سبک رهبری از آزمون خیدو
برای بررسی رابطه بین جنسیت و وابستگی و قدرت شغلی از آزمون منویتنی
برای بررسی رابطه بین جنسیت و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران از آزمون T
برای بررسی رابطه بین تحصیلات و وابستگی و قدرت شغلی از آزمون منویتنی
برای بررسی رابطه بین تحصیلات و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران از آزمون T
برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت، وابستگی، قدرت شغلی از آزمون کروسکال والیس
برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران از آزمون F

فرمول آزمون F در زیر آورده می شود (علی دلاور ۱۳۸۹)

برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران(زن ومرد) از آزمون فریدمن

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق که از طریق اجرای پرسشنامه بدست آمده است پرداخته می‌شود، و در نهایت یافتههای تحقیق ارائه میشود بدین ترتیب که ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی تحقیق توصیف میشود. در ادامه به توصیف شاخصهای تحقیق خواهیم پرداخت و به دنبال آن بررسی فرضیه های تحقیق و پاسخ به سوالات جانبی پرداخته خواهد شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزیه و تجلیل داده ها در راستای بررسی فرضیه تحقیق یعنی ” بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و انگیزش شغلی دبیران ” از طریق آزمون tپرداخته شده است.
لذا به طور کلی این فصل شامل دو بخش جداگانه می‌باشد:
یافته‌های توصیفی :
در این بخش با توجه به آمار و اطلاعات پرسشنامه‏ها، به توصیف میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیرهای تحقیق در قالب جداول پرداخته می‌شود. سپس شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش را گزارش می‌کنیم.
یافته‌های استنباطی
در این بخش با توجه به آمار و اطلاعات پرسشنامه‏ها به سنجش و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.

۴-۱٫ سیمای پاسخگویان

جدول شماره ۴-۱٫ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
مرد ۸۵ ۴۶٫۲ ۴۷٫۰
زن ۹۶ ۵۲٫۲ ۵۳٫۰
بی پاسخ ۳ ۱٫۶ –
جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴۷درصد از پاسخگویان مرد و۵۳ درصد دیگر زن هستند.

نمودارشماره ۴-۱٫ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت

جدول شماره ۴-۲ . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
لیسانس ۱۱۶ ۶۳٫۰ ۶۵٫۲
فوق لیسانس ۶۲ ۳۳٫۷ ۳۴٫۸
بی پاسخ ۶ ۳٫۳ –
جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۲/۶۵ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس و ۸/۳۴ درصد فوق لیسانس هستند.

نمودار شماره ۴-۲ . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی

جدول شماره ۴-۳٫ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه

میزان سابقه فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
۰ تا ۵ سال ۲۷ ۱۴٫۷ ۱۵٫۲
۶ تا ۱۰ سال ۹۸ ۵۳٫۳ ۵۵٫۱
بالاتر از ۱۰ سال ۵۳ ۲۸٫۸ ۲۹٫۸
بی پاسخ ۶ ۳٫۳ –
جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۲/۱۵ درصد از پاسخگویان بین ۰تا ۵ سال سابقه خدمت دارند. ۱/۵۵ درصد بین ۶ تا ۱۰ سال، ۸/۲۹ درصد۱۰ سال و بیشتر سابقه خدمت دارند.

نمودار شماره ۴-۳٫ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه

۴-۲٫ یافتههای توصیفی
۴-۲-۱٫ توصیف سؤالات پرسشنامه
۴-۲-۱-۱٫ پرسشنامه انگیزه دبیران
جدول شماره ۴-۴٫ نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۵ ۴٫۵ ۰٫۷ ۱٫۸ ۴٫۴
کم ۳ ۱٫۶ ۱٫۶

متوسط ۸ ۴٫۳ ۴٫۳

زیاد ۵۷ ۳۱٫۰ ۳۱٫۰

خیلی زیاد ۱۱۵ ۶۲٫۵ ۶۲٫۵

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

نتایج جدول فوق نشان میدهد که در پاسخ به سوال فوق، ۵/۹۳ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۳/۴ درصد گزینه متوسط و ۱/۲ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۵/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۴٫ نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید.

جدول شماره ۴-۵٫ در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۵ ۴٫۵ ۰٫۶ ۱٫۵- ۴٫۲
کم – – –

متوسط ۷ ۳٫۸ ۳٫۸

زیاد ۷۲ ۳۹٫۱ ۳۹٫۱

خیلی زیاد ۱۰۴ ۵۶٫۵ ۵۶٫۵

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول فوق حاکی از آن است که در پاسخ به سوال فوق، ۶/۹۵ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۸/۳ درصد گزینه متوسط و ۵/۰ درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۵/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.

نمودار شماره ۴- ۵٫ در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید.

جدول شماره ۴-۶٫ موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۵ ۴٫۵ ۰٫۷ ۱٫۳- ۲٫۵
کم – – –

متوسط ۱۵ ۸٫۲ ۸٫۲

زیاد ۶۳ ۳۴٫۲ ۳۴٫۶

خیلی زیاد ۱۰۳ ۵۶٫۰ ۵۶٫۶

بی پاسخ ۲ ۱٫۱ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

نتایج جدول بالا نشاندهنده اینست که در پاسخ به سوال فوق، ۲/۹۱ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۲/۸ درصد گزینه متوسط و ۵/۰ درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۵/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۶٫ موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید.

جدول شماره ۴-۷٫ هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم – – – ۴٫۵ ۰٫۷ ۱- ۰٫۳-
کم – – –

متوسط ۱۸ ۹٫۸ ۹٫۸

زیاد ۵۸ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵

خیلی زیاد ۱۰۸ ۵۸٫۷ ۵۸٫۷

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول بالا گویای این است که در پاسخ به سوال فوق، ۲/۹۰ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد و ۸/۹ درصد گزینه متوسط را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۵/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۷٫ هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید.

جدول شماره ۴-۸٫ از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱۴ ۷٫۶ ۷٫۶ ۳٫۸ ۱٫۳ ۰٫۹- ۰٫۳-
کم ۱۵ ۸٫۲ ۸٫۲

متوسط ۳۴ ۱۸٫۵ ۱۸٫۵

زیاد ۴۷ ۲۵٫۵ ۲۵٫۵

خیلی زیاد ۷۴ ۴۰٫۲ ۴۰٫۲

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

نتایج جدول فوق نشان میدهد که در پاسخ به سوال فوق، ۷/۶۵درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۵/۱۸ درصد گزینه متوسط و ۸/۱۵ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۸/۳ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۸٫ از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود.

جدول شماره ۴-۹٫ هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۵ ۴٫۶ ۰٫۶ ۱٫۶- ۴٫۵
کم – – –

متوسط ۸ ۴٫۳ ۴٫۳

زیاد ۶۲ ۳۳٫۷ ۳۳٫۷

خیلی زیاد ۱۱۳ ۶۱٫۴ ۶۱٫۴

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول فوق حاکی از آن است که در پاسخ به سوال فوق،۱/۹۵ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۳/۴ درصد گزینه متوسط و ۵/۰ درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۶/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۹٫ هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید.

جدول شماره ۴-۱۰٫ هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم – – – ۴٫۷ ۰٫۶ ۱٫۶- ۲٫۵
کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۵

متوسط ۵ ۲٫۷ ۲٫۷

زیاد ۵۱ ۲۷٫۷ ۲۷٫۹

خیلی زیاد ۱۲۶ ۶۸٫۵ ۶۸٫۹

بی پاسخ ۱ ۰٫۵ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

نتایج جدول بالا نشاندهنده اینست که در پاسخ به سوال فوق،۸/۹۶ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۷/۲ درصد گزینه متوسط و ۵/۰ درصد گزینه کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۷/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۱۰٫ هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود

جدول شماره ۴-۱۱٫ مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۷ ۳٫۸ ۴٫۰ ۴٫۳ ۱ ۱٫۸- ۳
کم ۳ ۱٫۶ ۱٫۷

متوسط ۱۷ ۹٫۲ ۹٫۶

زیاد ۴۹ ۲۶٫۶ ۲۷٫۷

خیلی زیاد ۱۰۱ ۵۴٫۹ ۵۷٫۱

بی پاسخ ۷ ۳٫۸ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول فوق گویای این است که در پاسخ به این سوال ،۸/۸۴ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۶/۹ درصد گزینه متوسط و ۷/۵ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۳/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.

نمودار شماره ۴- ۱۱٫ مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید.

جدول شماره ۴-۱۲٫ علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم – – – ۴٫۶ ۰٫۶ ۱٫۷- ۲٫۴
کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۶

متوسط ۹ ۴٫۹ ۵٫۱

زیاد ۴۲ ۲۲٫۸ ۲۳٫۷

خیلی زیاد ۱۲۵ ۶۷٫۹ ۷۰٫۶

بی پاسخ ۷ ۳٫۸ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

نتایج جدول فوق نشان میدهد که در پاسخ به این سوال ،۳/۹۴ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۱/۵ درصد گزینه متوسط و ۶/۰ درصد گزینه کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۶/۴ است که از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *