دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مدارس راهنمایی

دیدگاه مافوق و زیر دستان تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین اثر بخشی مدیران رابطه گرا و وظیفه گرا از دیدگاه مافوق و زیر دستان تفاوت معناداری وجود ندارد.
نیرومند ۱۳۷۸ در تحقیق خود در زمینه سبک رهبری مدیران و عملکرد دبیران چنین نتیجه می گیرد: هر چه سبک رهبری مدیران وظیفه مدار بوده تلاش دبیران در جهت ایجاد محیط سالم و سازنده در سطح پایین بوده است. در مواردی که سبک رهبری رابطه مدار حاکم بوده، عملکرد دبیران از نقطه نظر متغیرهای عملکردی مربوط در سطح بالایی ارزیابی شده است.
م‍ن‍ص‍وری‌ ۱۳۷۹ در تحقیق خود به بررسی ت‍اث‍ی‍ر س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (راب‍طه‌ م‍داری‌، وظی‍ف‍ه‌ م‍داری‌) در ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ پرداخته است. که هدف از این پژوهش ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ ن‍ظرات‌ دب‍ی‍ران‌ در ارب‍ت‍اط ب‍ا ش‍ی‍وه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌ و م‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ان‌ در ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ است‌ و ای‍ن‌ ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ در رف‍ت‍ار و م‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ و ک‍ارآی‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ اس‍ت‌. ف‍رض‍ی‍ه‌ اول‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍راس‍اس‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ت‍ع‍دد خ‍ارج‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌ در ارت‍ب‍اط س‍ب‍ک‌ راب‍طه‌ م‍داری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍بت‍ی‌ در ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍عل‍م‍ان‌ و روح‍ی‍ه‌ و رض‍ای‍ت‌ خاطر اف‍راد دارد زی‍را م‍دی‍ران‌ راب‍طه‌ م‍دار ب‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ خ‍ود اطم‍ی‍ن‍ان‌ و اع‍ت‍م‍اد ک‍اف‍ی‌ دارن‍د اگ‍ر چ‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ اس‍ت‌ م‍دی‍ران‌ وظی‍ف‍ه‌ م‍دار ک‍ه‌ وظای‍ف‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اف‍راد م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و خودش‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د و ک‍ارک‍ن‍ان‌ را ص‍رف‍ا در ج‍ری‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍ه‍ا ق‍رار م‍ی‌ده‍ن‍د و اص‍ولا اع‍ت‍ق‍اد ب‍رای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر پ‍ی‍رو ت‍ئ‍وری‌ X ب‍وده‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ س‍طوح‌ را س‍ب‍ب‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ اف‍راد م‍ی‌دان‍ن‍د ول‍ی‌ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وظی‍ف‍ه‌ س‍الاری‌ در ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زش‌ و روح‍ی‍ه‌ و خ‍ش‍ن‍ودی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ دارد. و نیز در یافته های دیگر نشان داد که بین جنسیت و انگیزش و نیز مدرک تحصیلی و همچنین سابقه کاری معلمان و انگیزش شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد.
پاشا خوارزمی ۱۳۸۰ به بررسی سبک های رهبری مدیریتی و میزان اثر بخشی آنان در مدیریت آموزشی پرداخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که میان سبک رهبری و اثربخشی رفتاری مدیران رابطه وجود دارد و مدیران رابطه گرا نسبت به مدیران وظیفه گرا اثربخشی رفتاری بالاتری دارند.
م‍ظل‍وم‍ی ۱۳۸۱ در تحقیق خود به بررسی راب‍طه‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ – آم‍ران‍ه‌) ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ پرداخته است. که ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ از این پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آی‍ا ب‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ و آم‍ران‍ه‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ راب‍طه‌ای‌ وج‍ود دارد ی‍ا ن‍ه‌؟ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ف‍روض‍ه‌ه‍ای‌ م‍دل‌ آم‍اری‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍وع‌ مطال‍ع‍ه‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ س‍اده‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از ن‍وع‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ۳۶ س‍وال‍ی‌ س‍ب‍ک‌ مدی‍ری‍ت‌ و ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ۲۶ س‍وال‍ی‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍د طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: از روش‍ه‍ای‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ذور ک‍ای‌، آزم‍ون‌ t، آزم‍ون‌ م‍ی‍ان‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ و آم‍ران‍ه‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ن‍ی‍س‍ت‌.
کشاورز ۱۳۸۲ در تحقیق خود به بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران (رابطه مدار- ضابطه مدار) در روحیه دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران پرداخته است. که فرضیه وی در این تحقیق این بوده است که بین سبک رهبری رابطه مدار با روحیه دبیران مدارس راهنمایی رابطه مستقیم وجود دارد. و همچنین بین سبک رهبری ضابطه مدار با روحیه دبیران مدارس راهنمایی رابطه مستقیم وجود دارد. که در نهایت به این نتایج دست یافت که بین سبک رهبری مدیران و روحیه دبیران رابطه معنادار وجود دارد به طوریکه تحت تأثیر دو سبک رهبری رابطه مدار- ضابطه مدار به صورت مستقیم و معناداری است.
ای‍م‍ن‍ی‌ وی‍رث‍ق ۱۳۸۴ در تحقیق خود بررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ س‍م‍ا ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ مع‍ل‍م‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ل‍ن‍د پرداخته است. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ س‍م‍ا ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ل‍ن‍د ج‍ه‍ت‌ ارائ‍ه‌ طری‍ق‌ ب‍ر م‍دی‍ران‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ در من‍طق‍ه‌ ۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۴۵۰ ن‍ف‍ر و ن‍م‍ون‍ه‌ آم‍اری‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍دول‌ ت‍اک‍م‍ن‌ ۲۰۶ م‍ع‍ل‍م‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردی‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ف‍رض‍ی‍ه‌ م‍طروح‍ه‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ راب‍طه‌ مدار ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ مول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌، ق‍درت‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی ‍ب‍اش‍د. ب‍ره‍م‍ی‍ن‌ اس‍اس‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ م‍ورد ت‍ائ‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و عدم‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ ض‍اب‍طه‌ م‍دار ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍مان‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ک‌ ک‍له‌ ل‍ن‍د م‍ی ‍ب‍اش‍د.
سیدقراعینی، ۱۳۸۶، در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای ارومیه ” که هدف این تحقیق بررسی و شناسایی سبکهای رهبری مدیران و رابطه آن با میزان فرسودگی شغلی دبیران بود. سبکهای رهبری مدیران در قالب سبکهای رابطه مدار و وظیفه مدار و فرسودگی شغلی دبیران، در کل و ابعاد سه گانه فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق، پیمایشی مقطعی بود برای انجام دادن این پژوهش ۱۵۲ دبیر و ۳۰ مدیر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان فرسودگی شغلی دبیرانی که مدیران آنها سبک رهبری مشارکتی را اعمال می کنند، بیشتر از دبیرانی است که مدیران آنها دارای سبک رهبری رابطه مدار هستند (نمونه مورد بررسی فاقد مدیر وظیفه مدار بود).

۲ – ۳ – ۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور
اوکال وریهامر (۲۰۰۰) نشان داد که سبک رهبری بر کار گروهی و محیط سازمانی تأثیر می گذارد و محیط سازمانی نیز برای خلاقیت و بازده سازمان اثر می گذارد، اگر چه نیز می تواند به طور غیر مستقیم بر روی بازده سازمان تأثیر داشته باشد.
دانبم تایلور (۲۰۰۰) با پژوهش خود در آمریکا نشان داد که چنان چه سبک رهبری مدیران از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد میزان رضایت شغلی پرستاران و کارایی آنها افزایش خواهد یافت و همچنین از روسای پرستاری، سبک رهبری بر رضایت شغلی در حد خیلی موثر قرار دارد.
بوگلر (۲۰۰۱) تأثیر سبک رهبری مدیران مدارس را بر رضایت شغلی معلمان بررسی کرد و ۹۳۰ معلم را مورد مطالعه قرار داد. یافته ها نشان داد که اصول رهبری مشارکتی تأثیر زیسادی در رضایت شغلی معلمان دارد.
مایک ولیس (۲۰۰۵) در دانشگاه ویندسور در تحقیقی تحت عنوان ارتباط سبک رهبری با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعلام می دارد که تفاوت قبول ملاحظه ای بین سازمان هایی که با رهبری قوی تحول گرا اداره می شوند با سازمان هایی که با رهبری ضعیف تحول گرا اداره می شوند وجود دارد. در سازمان هایی که مدیران تحول گرا داشته اند، توفیق در اهداف سازمانی بیشتر بوده است، کار تیمی بهتر انجام می شده است، مشتریان بهتر اداره می شدند و رضایت شغلی بیشتر بوده است.( به نقل از حاجی محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸)
سیلیکوز (۲۰۰۸) در مطالعه ای تحت عنوان عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی در محیط آموزشی در دو سطح درونی و بیرونی نشان داد که عوامل موثر بر سطوح درون شامل دلایل شخصی انتخاب شغل، اولویت ها و انتظارات از آینده شغلی، توانایی ارتقاء و رسیدن به مدارج بالاتر و عوامل موثر بر انگیزش را نگرش فرد نسبت به شغل، شأن و منزلت اجتماعی شغل، میزان درآمد، مناسب بودن شرایط و محیط کار و کارایی تجهیزات آموزشی معرفی نمود.( به نقل از حاجی محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸)
نودا (۲۰۱۰) در مطلعه ای تحت عنوان عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی در محیط های آموزشی نشان داد که تشویق و تنبیه، پیشرفت های کاری و شغلی، فرصت های آموزشی، شأن و منزلت اجتماعی بالای شغل، علایق شخصی از جمله عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی می باشند.( به نقل از حاجی محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸)

نتیجه گیری
با توجه تغییرات و تحولات فرهنگی، علمی و اجتماعی در عصر حاضر به نظر می رسد که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد گسترده و تربیتی که بیشترین سهم از آموزش و تربیت نیروی انسانی در هر جامعه ای را بر عهده دارد، دارای وظیفه بسیار خطیری می باشد. و اما آموزش و پرورش برای اینکه بتواند به این وظیفه خود درست عمل کرده و جامعه خود را در مسیر پیشرفت به جلو ببرد نیاز به نیروی انسانی با انگیزش بالا دارد، و نیز همچنین مدیرانی با تجربه و کارآمد و آشنا به امر مدیریت، چرا که یکی از عوامل تأثیر گذار و مهم در انگیزش شغلی بخش عظیمی از بدنه آموزش و پرورش یعنی معلمان در گرو مدیر، سبک مدیریت، رهبری، رفتار، اطلاعات و شایستگی های او می باشد لذا توجه به این مقوله مهم یهنی مدیریت و به ویژه سبک رهبری در آنها امری با اهمیت به نظر می رسد و نیز همچنین شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی در معلمان و رابطه آن با سبک رهبری که در پیشینه و تحقیقات صورت گرفته وجود رابطه مثبت و تأثیر گذار آن بارها تأیید شده ضروری به نظر می رسد.

مدل تحقیق
با توجه به متغییر های مورد مطالعه در این تحقیق که شامل سبک رهبری (رباطه مدار و ضابطه مدار) و انگیزش شغلی بوده است و نیز همچنین با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق مدل تحقیق حاضر به شکل زیر می باشد:

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه
در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه و روش گزینش آن، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار مورد استفاده در تحقیق بررسی و اعتبار و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و داده ها بحث شده است.

۱- ۳ روش پژوهش :
این پژوهش از نظر اهدف کاربردی و از نظر داده‌ها کمّی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیق توصیفی و به لحاظ روش از نوع پیمایشی می باشد، زیرا پژوهشگر قصد دارد زمینه ای به دست آورد و به دنبال چه وقت چرا، چگونه و چه کسانی است. در واقع هدف توصیف، تبیین و کشف اطلاعات در یک مقطع زمانی مشخص از نمونه است.( خورشیدی، ۱۳۸۶، ص ۳۸۷)

۲- ۳ جامعه آماری :
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه مدیران و دبیران زن و مرد دبیرستان های متوسطه ی شهرستان تاکستان شامل۳۴۰ نفر دبیران تشکیل می دهد. که در جدول (۳- ۱) آورده شده است.
جدول (۳- ۱) جامعه آماری
جامعه آماری تعداد
دبیران ۳۴۰

۳ – ۳ نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن :
الف ) نمونه آماری
نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردیده است. بدین ترتیب حجم نمونه پژوهش حاضر از ۱۸۴ نفر تشکیل شده است. که در جدول (۳ – ۲) آورده شده است.
جدول ۳ – ۲ نمونه آماری
نمونه آماری تعداد
دبیران ۱۸۴

ب ) روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است. زمانی از این روش استفاده می شود که جامعه دارای طبقات کاملاً مشخص و تعریف پذیر، داده های داخل هر طبقه تا جایی که امکان دارد همگون تر، و از میان ویژگیهایی که بر پایه آن طبقه بندی می شود از یکسو و متغیرهای مورد مطالعه از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. برای تعیین حجم نمونه در هر طبقه از فرمول زیر استفاده شد است(خورشیدی، ۱۳۸۶).

حجم نمونه کل ×

۴- ۳ ابزار اندازه گیری داده ها
مهم ترین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش بدین شرح است:
۱- مطالعات کتابخانه ای
در این بخش جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب مورد نیاز و شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده گردیده است.
۲- تحقیقات میدانی
در این بخش به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است که شامل ۲ پرسشنامه می باشد:
پرسشنامه سبک رهبری که در دو سبک (وظیفه مدار و رابطه مدار)و دارای ۳۵ سوال و در مقیاس لیکرت و در پنج ستون تنظیم گردیده که با ۵ نمره ۱ – ۵ نمره گذاری شده است. که در جدول(۳ – ۳) زیر سوالات مربوط به هریک از سبک ها به تفکیک آورده شده است.
جدول ۳ – ۳ گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه سبک رهبری
سوالات رابطه مدار ۳- ۵ – ۹ – ۱۰- ۱۵ – ۱۸ – ۲۲ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۸ – ۳۲ – ۳۳ ۱۲
سوالات وظیفه مدار ۱ – ۲- ۴ – ۶ – ۷ – ۸ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۶ – ۱۷- ۱۹ – ۲۰ – ۲۱- ۲۳- ۲۵ – ۲۷- ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ – ۳۴ – ۳۵ ۲۳
پرسشنامه انگیزش با سه مولفه(انگیزش موفقیت، وابستگی شغلی و قدرت شغلی) که دارای ۲۵ سوال و در مقیاس لیکرت و در پنج ستون تنظیم گردیده که با ۵ نمره ۱ – ۵ نمره گذاری شده است. که در جدول(۴ – ۳) زیر سوالات مربوط به هریک از سبک ها به تفکیک آورده شده است.
جدول ۴ – ۳ گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه انگیزش
مولفه ها سوالات تعداد فرضیه
انگیزش موفقیت ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶-۱۷ ۱۲ ۳ و ۶
وابستگی شغلی ۱ – ۲ – ۳- ۴ – ۵ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ ۹ ۴ و ۷
قدرت شغلی ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ ۴ و ۸
برای فرضیه های اول و دوم نیز با بهره گرفتن از کل سوالات پرسشنامه انگیزش و سبک رهبری به تفکیک هر سبک سنجیده خواهد شد.
۵- ۳ تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش:
روایی آزمون اشاره می کند به میزان کارایی آزمون برای اندازه گیری خصیصه ای که به منظور اندازه گیری آن خصیصه ساخته شده است.( حسن پاشا شریفی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۵ )
برای بدست آوردن روایی آزمون در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *