اخبار

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مدیریت آموزشی

ارتباطات دوطرفه بر قرار است. این ارتباطات نسبتا متقابل و با اعتماد و اطمینان همراه است. هر چند گاهی از شیوه های متداول تشویق و تنبیه نیز استفاده می شود، ولی برای ایجاد انگیزه در کاکنان آنان را تا حدی در جریان قرار می دهند و برای آنان احترام قائل می شوند. قسمت عمده فراگرد کنترل به سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی تفویض می گردد و احساس مسئولیت در برابر تحقق اهداف سازمان در همه سطوح سازمان وجود دارد. به همین دلایل،سازمان های غیر رسمی(در صورت تشکیل) معمولا از اهداف و مقاصد سازمان رسمی حمایت می کنند یا گاهی مقاومتی جزئی در برابر آن ایجاد می کنند.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۹).

سیستم چهار- در این سیستم رفتاری، مدیران به کارکنان خود اعتماد و اطمینان دارند.ارتباطات در مجاری افقی و عمودی و مورب جریان دارد وقدرت تصمیم گیری به طور وسیعی درسراسر سازمان توزیع می شود. در فراگرد کنترل نیز عملا رده های سازمانی مشارکت دارند و سازمانهای رسمی و غیر رسمی تقریبا در هم ادغام می شوند. بنابر این همه نیروها برای تحقق اهداف تعیین شده، تلاش می کنند.( رضاییان، ۱۳۸۳ :۴۲۹).
خلاصه اینکه در سیستم یک،سبک مدیریت بسیار آمرانه و دستوری است.در سیستم دو،سبک مدیریت دلسوزانه است،در سیستم سه سبک مدیریت مشاوره ای است،در سیستم چهارمدیریت مشارکتی یا حمایتی است، هر چه سبک مدیریت بسوی سیستم رفتاری چهار متمایل می شود،میزان اعتماد و اطمینان مدیر و کارکنان به یکدیگر افزایش می یابد، ارتباطات دو طرفه می شود.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶).
در مطالعات انجام شده دو نوع رفتار رهبری بررسی شد.رفتار آمرانه مبتنی بر وظیفه،و رفتار مبتنی بر روابط انسانی.در این مطالعات فرض بر این بود که انتخاب هر سبک توسط رهبر به چگونگی طرز تفکر و مفروضات وی در باره منشاء قدرت رهبری و طبیعت و فطرت انسانها بستگی دارد به این ترتیب که اگر رهبر قدرت خود را ناشی از مقام خودش بداند و انسان را ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد تصور کند، رفتاری آمرانه و وظیفه گرا خواهد داشت ؛ در حالی که اگر قدرت خود را ناشی از حمایت پیروانش بداند انسان را موجودی مسئولیت پذیر و قابل اعتماد تصور کند،رفتاری مشارکت جویانه و انسانگرا خواهد داشت، بدیهی است که به طور نسبی می توان سبک های دیگر را در حد وسط و مابین رفتارهای وظیفه گرا و انسانگرا، در نظر گرفت.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶) هیچ سبکی نیست که همواره بهترین سبک باشد، در واقع بهترین سبک رهبری برای هر وضعیت خاص آن است که با ویژگیهای وضعیت مورد نظر سازگارتر باشد.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۴۱).
پژوهش هایNBCD(1989) در مورد کیفیت مدرسه به این نتایج تاکید دارد که مدیر مهم ترین نقش را در پذیرش یا عدم پذیرش یک نوآوری دارد. نگرش مثبت یا منفی مدیر در مورد ایده های جدید به صورت تعیین کننده ای بر معلم ها اثر می گذارد.تحقیقات و مشاهدات تجربی نشان می دهد که عامل اصلی اثر بخش مدرسه مدیر است.مسئولیت ها و نقشهای مدیران متعدد و متنوع است.مدیر باید بتواند علاوه بر مسئولیت اداری، مالی و انضباطی، مدیریت پرسنل را به عهده داشته و آموزش ضمن خدمت آن ها را به عهده گیرد و رابطه مطلوب با محیط برقرار کند.
مدیر به عنوان الگویی برای رفتار معلم ها، هماهنگ کننده برنامه ها، ارتقا دهنده و عامل تغییر و مسئول رشد حرفه ای معلمان است. او مدیریت مدرسه را به عنوان مسئولیت همه مدرسه در نظر می گیرد و با بهره مند شدن از پرسنل متخصص در زمینه آموزش و پرورش، تشویق همکاری بین معلمان و مدیریت جمعی کوشش می کند محیطی منظم، آرام و مساعد برای یادگیری فراهم آورد.(زهرا بازرگان، ۱۳۸۳ :۱۰۹ -۱۱۰).
نقش اساسی مدیران امروز نه اعمال کنترل بلکه نقش هماهنگ کننده است و لازمه این کار بر اساس پژوهش های داشتن توانایی برای هدایت موثر منابع انسانی، مادی و مالی و مدیریت دانش است ، بر این اساس از مدیر انتظار می رود که بتواند:
به هنگام لزوم به مدیریت تغییر بپردازد و در بسیاری از موارد ایجاد تغییر در مدرسه لازم به نظر می رسد.مدیر باید بتواند بر اساس تصوری که از نیازها دارد و با توجه به شرایط خاص مدرسه اقدام کند و شرایط را بهبود بخشد.گاه ایجاد تغییر مقررات مدرسه برای تسهیل یادگیری ضرورت می یابد.
گاهی لازم است موانع ارتباطی بین معلم و شاگرد را برطرف کند و یا برای جلوگیری از افت تحصیلی گروه های خاصی از دانش آموزان برنامه ریزی و اقدامات ویزه ای به عمل آورد.
مدیریت و رهبری به هر نحوی که باشد از پیشوایی یک ملت گرفته تا فرماندهی لشگر، مسئولیت اداره و سرپرستی خانواده، در کارایی اجتماع مربوطه وتحقق هدفها نقش موثری دارد. نقش مدیر در یک سازمان همچون مغز در اندام انسان است و همانگونه که مغز مجموعه اطلاعاتی که از طریق حواس و سلسله اعصاب بدست می آورد مسئولیت تصمیم گیری فرد را بر عهده دارد، مدیر یک سازمان نیز مسئول تصمیم گیری و هدایت سازمان در جهت مطلوبی است علم مدیریت به طور عام و مدیریت آموزشی به طور خاص شیو های بکارگیری و جلب همکاری منابع انسانی و معلمان مدارس جهت رسیدن به اهداف ارائه می دهد.
در این میان بر حسب مورد و موقعیت، بهره گیری از سبک های مختلف مدیریت و رهبری جهت فراهم آوردن فضای مناسب و ایجاد انگیزه و روحیه در معلمان لازمه کار می باشد که ضرورت آشنایی مدیران از شیوه های مختلف مدیریت و رهبری آموزشی را مورد تاکید قرار می دهد.
آشنایی مدیران با علم مدیریت و سایر علوم از قبیل روانشناسی تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت،مدیریت آموزشی، روانشناسی اجتماعی جهت بهره گیری از کلیه امکانات مادی و معنوی وظیفه هر مدیر آموزشی است.
هدایت و رهبری آموزشی تنها از طریق نفوذ در مردم و ایجاد روحیه و انگیزش در آنها می تواند صورت گیرد تا معلمان بتوانند از کلیه استعداهای خود استفاده بکنند و قدرت ابتکار و خلاقیت خودشان را به کار گیرند و به همین جهت در عصر ما رمز موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارایی و اثر بخشی مدیریت بستگی دارد و از مدیریت به عنوان رهبر آموزشی
در مدرسه را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین در اهمیت مدیریت و رهبری آموزشی تردید وجود ندارد. این تحقیق در پی آنست که با ارائه سبک های مختلف مدیریت و رهبری و نقش هر یک در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر معلمان بهترین سبک مدیریت را که در موقعیت اثر بخشی،کارایی زیادی دارد معرفی نماید. مدیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت با توجه بیشتری با منابع انسانی موجود در نظام آموزشی ارتباط بر قرار می کنند و نقش مهم آنان در رسیدن به اهداف مورد نظر قرار می دهند.
اهمیت عمده نهاد آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که با توجه به سازندگی فرد برای خود در آماده نمودن او جهت زندگی در میان نسل ها همت می گمارد. این نقش با دادن یک سری از دانستنی ها ناشی شده از فرهنگ جمعی به فرد بر آورده می شود بدین نحو تعلیم و تربیت ضمن دادن آمادگی به شخص جهت رفع نیازهای مادی و معنوی خود در کمک به مرتفع ساختن حوائج جمعی نیز آماده می سازد.
بر این اساس از طریق این تحقیق و پژوهش های مشابه انتظار می رود به منابع اصلی و واقعی نظام آموزشی کشور یعنی معلمان بیش از بیش ارج نهاده شود و با برآورده شدن نیازهای مختلف آنان، زمینه مناسبی برای جلب همکاری و مشارکت آنان در حل مسائل آموزشی فراهم شود و از ابتکار و خلاقیت آنان بهره کافی برده شود.

۳ – ۱ اهداف تحقیق:
هدف کلی تحقیق :
بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و افزایش انگیزه دبیران دبیرستانهای شهرستان تاکستان (استان قزوین)
اهداف فرعی :

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– شناسایی رابطه بین سبک رهبری مدیران و انگیزش موفقیت در دبیران
– شناسایی رابطه بین سبک رهبری مدیران و وابستگی شغلی در دبیران
– شناسایی رابطه بین سبک رهبری مدیران و قدرت شغلی در دبیران

۴ – ۱ سوالات یا فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :
بین سبکهای رهبری مدیران و انگیزه دبیران دبیرستان های شهرستان تاکستان (استان قزوین) رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین سبک رهبری مدیران و انگیزش موفقیت در دبیران دبیرستان های شهرستان تاکستان (استان قزوین) رابطه وجود دارد.
بین سبک رهبری مدیران و وابستگی شغلی در دبیران دبیرستان های شهرستان تاکستان (استان قزوین) رابطه وجود دارد.
بین سبک رهبری مدیران و قدرت شغلی در دبیران دبیرستان های شهرستان تاکستان (استان قزوین) رابطه وجود دارد.
سوالات جانبی تحقیق
آیا بین دبیران زن و مرد در خصوص درک از سبک رهبری مدیران تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین دبیران با تحصیلات متفاوت در خصوص درک از سبک رهبری مدیران تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین دبیران با سوابق خدمتی مختلف در خصوص درک از سبک رهبری مدیران تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین دبیران زن و مرد در هریک از مولفه های انگیزش تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین دبیران با تحصیلات متفاوت در هر یک از مولفه های انگیزش تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین دبیران با سوابق مختلف خدمتی در هر یک از مولفه های انگیزش تفاوت معناداری وجود دارد؟
کدام یک از مولفه های انگیزش در دبیران غالب تر است؟
کدام یک از مولفه های انگیزش در دبیران مرد غالب تر است؟
کدام یک از مولفه های انگیزش در دبیران زن غالب تر است؟

۵ – ۱ تعاریف مفهومی و عمیاتی وازه های کلیدی :
تعاریف مفهومی:
سبک رهبری
سبک رهبری الگوی رفتاری خاصی است که فرد هنگام هدایت کردن از خود نشان می دهد.(هرسی و بلانچارد، علاقه بند، ص ۸۵)
سبک رهبری رابطه مدار
سبک رهبریی که در آن توجه به انسان گرایی و فرد است.(الوانی، ۱۳۸۰، ص ۳۵)
سبک رهبری ضابطه مدار
سبک رهبریی که در آن توجه به بعد وظیفه گرایی و سازمان است. (الوانی، ۱۳۸۰، ص ۳۵)

انگیزش
انگیزش نیرویی است که انسان را برای ارضای نیازها، برآورده شدن خواسته ها و ایجاد گرایشهایی که تعین کننده یک رفتار نو هستند سوق می دهد و در نتیجه یک حالت توازن در انسان به وجود می آورد.(عسکریان، ۱۳۷۸، ص ۳۲)
انگیزش شغلی
هر آنچه که موجب علاقه مندی به شغل شده و فرد را برای ادامه کار برمی انگیزد و یا حالت روانی است که موجبات ارضای مشاغل را برای ادامه اشتغال فراهم می نماید.( عسکریان، ۱۳۷۸، ص ۶۵)
انگیزش موفقیت
عبارت است از خواسته های فرد برای رسیدن به هدف خود در انجام کاری موثرتر از قبیل، نیاز به کسب موفقیت در دو سطح فرد و جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد.(الوانی و معمار زاده، ۱۳۸۰، ص ۱۰۲)
انگیزش قدرت
عبارت است از میل به تأثیر گذاشتن، منتقد بودن و در اختیار داشتن دیگران.(استیفن رابینز، ترجمه قاسم کبیری، ۱۳۷۶، ص ۷۶)
انگیزش وابستگی
انگیزه پیوند جویی یا تعلق، میل و علاقه برای مهر و برقرار ساختن روابط دوستانه مربوط می گردد.(نائلی، ۱۳۷۳، ص ۴۴)
تعاریف عملیاتی :
سبک رهبری
سبک رهبری در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع دو سبک رهبری (رابطه مدار- ضابطه مدار) که شامل ۳۵ سوال می باشد سنجیده می شود.

سبک رهبری رابطه مدار
سبک رهبری رابطه مدار در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع ۱۲ سوال که سوالات ۳- ۵ – ۹ – ۱۰- ۱۵ – ۱۸ – ۲۲ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۸ – ۳۲ – ۳۳ را در برمی گیرد سنجیده می شود.
سبک رهبری ضابطه مدار
سبک رهبری ضابطه مدار در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع ۲۳ سوال که سوالات ۱ – ۴ – ۶ – ۷ – ۸ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۶ – ۱۷- ۱۹ – ۲۰ – ۲۱- ۲۳- ۲۵ – ۲۷- ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ – ۳۴ – ۳۵ را در برمی گیرد سنجیده می شود.
انگیزش
در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع سه مولفه (انگیزش موفقیت، وابستگی شغلی و قدرت شغلی) که شامل ۲۵ سوال می باشد سنجیده می شود.
انگیزش موفقیت
انگیزش موفقیت در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع ۱۲ سوال که سوالات ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶- ۱۷ را در برمی گیرد سنجیده می شود.
انگیزش قدرت
انگیزش قدرت در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع ۴ سوال که سوالات ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ را در برمی گیرد سنجیده می شود.
انگیزش وابستگی
انگیزش وابستگی در این پژوهش توسط نتایج حاصل از داده هایی که از مجموع ۹ سوال که سوالات ۱ – ۲ – ۳- ۴ – ۵ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ را در برمی گیرد سنجیده می شود.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
مدیریت در زندگی انسان مطلب تازه ایی نیست، بلکه از همان دورانی که زیست گروهی بشر آغاز شد وجود داشته است. از وقتی انسانها به اهمیت همکاری پی بردند و برای رسیدن به هدفهای مشترک در کنار هم قرار گرفتند، مدیریت هم به وجود آمد وکم کم عامل تشکیل جماعت های بزرگ و گسترده شد، تا آن جا که قومها و قبیله ها و ملتها شکل گرفتند.( رووف،۱۳۸۱ :۳۳ )
عشق و عقل دو مقوله مهم در مدیریت هستند. از عشق نعمت انگیزه و از عقل نعمت نظم اخذ می شود. این دو مقوله را می توان به مثابه دو بازوی توانمند دانست که مدیریت را از آفات دگم و سرسخت شدن، عمل گرائی، یعنی روزمره گی مستمر و هرج و مرج نجات می دهد. اما سوال همیشگی این است که از چه راهی می توان به این دو مقوله مهم دست یافت؟ آنچه مسلم است این است که عشق خود از مقولات طلب است. به قول مولانا باید تشنه بود تا به دنبال آب دوید، باید عاشق بود تا بتوان بدنبال نوآوری و خلاقیت گام نهاد و مدیریت از این نقطه نظر خود عنوانی است که با شهود و درک خلاقانه روبروست. مرکز ثقل مدیریت انسان است و ویژگی مهم انسان آن است که عشق دارد و غیر قابل محاسبه است، عاشق یافتن پدیده های نو است،موجودی است که دائما” سوال می کند و کنجکاو است، عاشق رشد و تعالی است. مدیریت نیازمند عشق است تا ضمن یاقتن صورت آرمانی و تکاملی خود بتواند مهمترین مرکز ثقل خود یعنی انسان را از این منظر بشناسد و آنرا بکار گیرد. مقوله بعدی عقل است که نگهدارنده سیستم است و حافظ نظم. اصولا” خود نظم است. مدیریت به عقل نیازمند است چرا که وی را از طوفان های عمل زدگی و تغییرات بی منطق و سریع می رهاند. اگر عقل نبود روزمرّگی و نظم دقیق هم نبود. (مشبّکی،۱۳۷۷: ۴۲۸).
این عقل است که در قالب منطق مسلط محیط کار،نظم را به آن ارزانی داشته و ارتباطات آدمیان را با یکدیگر تنظیم می کند.بهر حال عقل ضامن رشد و انگیزه و عشق ضامن توسعه سیستم است در حالی که مدیریت بدون تؤامان نمودن این دو قابل تصور نیست. «فضای مدیریت نوآوری سرشار از پژوهش و توسعه است و فضای فعالیت مدیریت رشد ،سرشار از رشد کمیت ها و نظم است.» بهر حال باید شوق را با عمل و عشق را با عقل بیامیزیم و زمینه های لازم برای دریافت مفاهیم جدیدی از توسعه و نوآوری را فراهم سازیم. نوآوری در مدیریت به معنی یافتن راه های ویژه برای مقابله با مشکلات درونی و برونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *