اخبار

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع درصد

نقطه وسط طیف بیشتر است.

نمودار شماره ۴- ۱۲٫ علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید.

جدول شماره ۴-۱۳٫ معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱ ۰٫۵ ۰٫۶ ۴٫۴ ۰٫۹ ۱٫۴- ۱٫۳
کم ۵ ۲٫۷ ۲٫۸

متوسط ۲۴ ۱۳٫۰ ۱۳٫۶

زیاد ۳۳ ۱۷٫۹ ۱۸٫۸

خیلی زیاد ۱۱۳ ۶۱٫۴ ۶۴٫۲

بی پاسخ ۸ ۴٫۳ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول فوق حاکی از آن است که در پاسخ به سوال فوق،۸۳ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۶/۱۳ درصد گزینه متوسط و ۴/۳ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۴/۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۱۳٫ معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد.
جدول شماره ۴-۱۴٫ به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱۹ ۱۰٫۳ ۱۰٫۷ ۴ ۱٫۳ ۱٫۱- ۰٫۲
کم ۵ ۲٫۷ ۲٫۸

متوسط ۲۸ ۱۵٫۲ ۱۵٫۸

زیاد ۳۸ ۲۰٫۷ ۲۱٫۵

خیلی زیاد ۸۷ ۴۷٫۳ ۴۹٫۲

بی پاسخ ۷ ۳٫۸ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

مطابق جدول فوق در پاسخ به این سوال،۷/۷۰ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۸/۱۵ درصد گزینه متوسط و ۵/۱۳ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۴ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.
نمودار شماره ۴- ۱۴٫ به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید.

جدول شماره ۴-۱۵٫ تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۵۹ ۳۲٫۱ ۳۳٫۵ ۲٫۹ ۱٫۶ ۰٫۰۲- ۱٫۶-
کم ۱۰ ۵٫۴ ۵٫۷

متوسط ۳۴ ۱۸٫۵ ۱۹٫۳

زیاد ۲۷ ۱۴٫۷ ۱۵٫۳

خیلی زیاد ۴۶ ۲۵٫۰ ۲۶٫۱

بی پاسخ ۸ ۴٫۳ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

نتایج جدول بالا نشاندهنده اینست که در پاسخ به سوال فوق،۴/۴۱ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۳/۱۹ درصد گزینه متوسط و ۲/۳۹ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۹/۲ است که از نقطه وسط طیف کمتر است.

نمودار شماره ۴- ۱۵٫ تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید.

جدول شماره ۴-۱۶٫ اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۳۵ ۱۹٫۰ ۲۰٫۰ ۳٫۲ ۱٫۵ ۰٫۲- ۱٫۲-
کم ۱۸ ۹٫۸ ۱۰٫۳

متوسط ۴۸ ۲۶٫۱ ۲۷٫۴

زیاد ۲۶ ۱۴٫۱ ۱۴٫۹

خیلی زیاد ۴۸ ۲۶٫۱ ۲۷٫۴

بی پاسخ ۹ ۴٫۹ –

جمع ۱۸۴ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول بالا گویای این است که در پاسخ به سوال فوق،۳/۴۲ درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۴/۲۷ درصد گزینه متوسط و ۳/۳۰ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۱ تا ۵ برابر با ۲/۳ است که از نقطه وسط طیف بیشتر است.

نمودار شماره ۴- ۱۶٫ اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید.

جدول شماره ۴-۱۷٫زمانیکه مورد ارزشیابی کتبی قرار میگیرید جهت کسب امتیاز بالا مطالعه می کنید.
شرح فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
خیلی کم ۱۵ ۸٫۲ ۸٫۵ ۴٫۱ ۱٫۲ ۱٫۶- ۱٫۷
کم ۳ ۱٫۶ ۱٫۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *