اخبار

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد پیشرفت تحصیلی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش مربوط به سنجش هر متغیر و اعتبار و روایی ابزارها، همچنین روش انجام پژوهش و شیوه تجزیه و تحلیل آماری شرح داده شده است.
۳-۱- روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع توصیفی با طرح علّی – مقایسه ای است؛ در این پژوهش که از روش علّی- مقایسه ای استفاده شده است، محقّق به مطالعه تأثیر احتمالی سبکهای تفکّر و انگیزش پیشرفت که متغیرهای مستقل در این پژوهش هستند؛ بر پیشرفت تحصیلی که متغیر وابسته، در این پژوهش است پرداخته است، در این نوع پژوهش به کشف رابطه علت و معلولی به شکل غیر مستقیم پرداخته می شود، در پژوهش حاضر، تقسیم بندی افراد در دو گروه بر اساس متغیر وابسته یعنی پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است، این دو گروه بر حسب متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند همگن سازی شده اند و سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی معناداری تفاوت میانگین نمره های گروه های مختلف در کارکردهای سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت استفاده شده است.
۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبانهای خارجه با معدل های بالای ۱۷ و پائین تر از ۱۴دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ بود. انتخاب دانشجویان از دو دانشکده که به لحاظ سرو کار نداشتن با دروس عملی و فنی و محاسباتی با یکدیگر همگن هستند، همچنین از یک مقطع تحصیلی یعنی دوره کارشناسی، و در دامنه سنی ۱۹ تا ۲۳ و از دانشجویان سالهای دوم، سوم و چهارم صورت گرفت و دانشجویان خارجی از گروه نمونه حذف شدند.روش نمونه گیری در این پژوهش، به صورت تصادفی ساده در گروه معدل بالاو روش سرشماری در گروه معدل پائین صورت گرفت.
حجم جامعه معدل بالا ۲۶۶نفر، که ۸۲ نفر در گروه معدل بالا باروش نمونه گیری تصادفی ساده، جزء گروه نمونه قرار گرفتند و همه افراد معدل پائین با روش سر شماری، به دلیل حجم پایین جامعه و احتمال ریزش بیشتر در این گروه، جزء نمونه گروه معدل پایین قرار گرفتند،که به دلایلی چون:ترک تحصیل، تغییر و جابجایی محل تحصیل و یا رشته تحصیلی، غیبت از کلاس و عدم همکاری در مجموع ۳۷ نفر جزءگروه نمونه درافراد معدل پائین قرار گرفتند.
۳-۳- ابزارهای پژوهش
۳-۳-۱- ابزارسنجش سبکهای تفکّر
جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه سبکهای تفکر، از پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ – واگنر استفاده می شود. این پرسشنامه حاوی ۱۰۴ سؤال است که در سال (۱۹۹۱) طراحی شده و ۱۳خرده آزمون را می سنجد. هر خرده آزمون شامل ۸ سؤال است که یک سبک تفکر را اندازه گیری می کند(امامی پور،۱۳۸۲). در پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای سبکهای تفکر که مهم ترین بعد از ابعاد سبکها می باشد و شامل سه خرده آزمون است پرداخته می شود، که مجموعاً ۲۴ سؤال را شامل می شود.پاسخها در مقیاس هفت درجه ای لیکرت تنظیم شده است،سؤالات مربوط به هر خرده آزمون به شکل نامنظم در پرسشنامه قرار گرفته است بدین ترتیب که، سؤالات ۲-۶-۹-۱۰-۱۳-۱۴-۱۷-۲۰ مربوط به سبک تفکر اجرایی، سؤالات ۱-۵-۷-۱۱-۱۶-۱۹-۲۱-۲۲ مربوط به سبک تفکر قانونی، سؤالات ۳-۴-۸-۱۲-۱۵-۱۸-۲۳-۲۴ مربوط به سبک تفکر قضایی است. کسب نمره بالاتر در هر خرده آزمون نشان دهنده برخورداری بیشتر از سبک تفکر مورد نظر است.
۳-۳-۲- ابزارسنجش انگیزش پیشرفت
برای بررسی انگیزش پیشرفت از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده می شود. هوبرت هرمنس(۱۹۷۰) بر مبنای دانش نظری و تجربی درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهشهای مربوط به موضوع، این پرسشنامه را ساخته است. ابتدا وی ۹۲ سؤال را برای پرسشنامه تهیه ودر نهایت برای تعیین میزان ضریب همبستگی، که بین هر سؤال با رفتار پیشرفت به دست آورد ۲۹ سؤال را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش پیشرفت انتخاب کرد. کسب نمره بالا از این مجموعه سؤالات نشان دهنده وجود انگیزش پیشرفت بالا در فرد بوده و نمرات پائین، بیانگر انگیزش پیشرفت پائین است (کدیور وهمکاران،۱۳۸۹). سؤالات این پرسشنامه به صورت جملات ناتمام گردآوری شده است، که برای هرسؤال ۴ گزینه تکمیل کننده جمله ناتمام وجود دارد.

هرمنس براساس پژوهشهای پیشین خود ۱۰ ویژگی متمایز کننده افراد دارای انگیزش پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین را به شرح زیر تهیه نمود:۱-بالابودن سطح آرزو ۲- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا۳-مقاومت طولانی در مواجهه باتکالیف با سطح دشواری متوسط۴- تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف۵-درکی پویا از زمان، یعنی درک این موضوع که امور سریع روی می دهند۶- آینده نگری۷- توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار۸- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار۹- انجام کار به بهترین شکل ممکن۱۰- رفتار مخاطره آمیز پایین. وی بر مبنای این ویژگیها نسخه تجربی پرسشنامه خود را آماده کرد، در واقع این بخش از فعالیت هرمنس روایی محتوای پرسشنامه را مورد تأیید قرار می دهند. پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پرسشها در نهایت ۲۹ پرسش که دارای همبستگی بالا و معنادار با نمره کل آزمون بودند، در نسخه نهایی پرسشنامه قرار گرفت. (بشری و همکاران،۱۳۹۰).
۳-۳-۳- سنجش پیشرفت تحصیلی
به طور کلی، معیار تشخیص موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان عملکرد آنان در امتحانات و ارزشیابی تکوینی و نهایی است، که با نمره تعیین می شود. در این پژوهش نیز معدل کل دانشجویان تا آخرین ترم معیار سنجش پیشرفت تحصیلی قرار گرفت.
۳-۴- اعتبار و روایی
۳-۴-۱-اعتبار و روایی پرسشنامه سبکهای تفکّر
استرنبرگ و همکاران، مطالعات مفصلی در رابطه با روایی و پایایی پرسش نامه سبک های تفکر انجام داده اند. ضریب پایایی پرسش نامه از طریق اجرای آن روی تعداد ۷۵ دانشجو محاسبه شد. ضریب پایایی خرده آزمون ها از ۵۶/۰ برای سبک اجرایی تا ۸۸/۰ برای سبک کلی با میانگینی برابر با ۷۸/۰ به دست آمده است.
استرنبرگ، به منظور بررسی روایی سازه، تحلیل عاملی انجام داده است. نتایج تحلیل عاملی پنج عامل را استخراج کرده که میزان ۷۷ درصد واریانس داده ها را تبیین کرده اند(استرنبرگ به نقل از امامی پور و سیف،۱۳۸۲). در پژوهش امامی پور و همکاران، به منظور بررسی پایایی آزمون، این آزمون به روش باز آزمایی و بافاصله زمانی سه هفته روی ۳۰دانشجو اجرا شد. ضریب پایایی برای خرده آزمونها از ۴۳/۰برای سبک قانونگذارانه تا ۸۷/۰ برای سبک محافظه کارانه با میانگین ۶۷/۰ بود که همه ضرایب به طور قابل قبولی معنی دار بودند. ضریب همسانی درونی سؤالات خرده آزمونهای پرسشنامه سبک های تفکر از ۸۱/۰ برای سبک بیرونی تا ۵۳/۰ برای سبک فرد سالاری و ناسالاری و برای کل سؤالات پرسشنامه ۹۲/۰ است، که نشانگر ضریب همسانی درونی قابل قبول برای خرده آزمونها و کل سؤالات این پرسشنامه است. به منظور بررسی روایی آزمون بر اساس نتایج حاصل از ۸۱۰ آزمودنی، به کمک روش تحلیل عاملی و با بهره گرفتن از روش مؤلفه های اصلی و چرخش متعامد چهار عامل استخراج شد که میزان ۵۹/۷۰ درصد از کل واریانس را تبیین کردند(امامی پور و همکاران،۱۳۸۲).در پژوهش شکری و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک های تفکر قانونی۷۸/۰، اجرائی۶۴/۰، قضایی۶۹/۰ به دست آمد(شکری و همکاران،۱۳۸۵).
در پژوهش شکری و همکاران در سال(۱۳۸۸)، ضرایب آلفای کرونباخ برای سبکهای تفکر قانونی۷۴/۰،اجرایی۶۸/۰، قضایی۷۱/۰،کلی۷۱/۰،جزئی۵۸/۰،آزاد اندیش۸۵/۰، محافظه کار۸۲/۰، درونی۷۵/۰، بیرونی۸۰/۰، مرتبه سالاری۸۱/۰، فرد سالاری۵۳/۰، دسته سالاری۷۱/۰، ناسالاری۸۲/۰، به دست آمد.همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دادکه پرسشنامه سبکهای تفکر به منظور اندازه گیری سبکهای تفکر یادگیرندگان از روایی لازم برخوردار است.
۳-۴-۲- اعتبار و روایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
هرمنس برای برآورد روایی آزمون، روش اعتبار محتوا را به کار گرفت که بنیان آن بر پژوهش های پیشین درباره انگیزه پیشرفت بود. او همچنین ضریب همبستگی دو پرسش را با رفتارهای پیشرفت گرا بر آورد کرد که نشان دهنده روایی بالای آزمون(۸۸/۰ r=) بود(بیابانگرد،۱۳۸۴). علاوه بر این هرمنس به همبستگی معنادار بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوعTATاشاره دارد (بشری و همکاران،۱۳۹۰). آزمون اندریافت موضوع از جمله آزمونهای فرافکن است.
برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت ۳ هفته به کار گرفته شد که پایایی اولیه ۸۲/۰ و بعد از گذشت سه هفته۸۵/۰ به دست آمد(هومن به نقل از بیابانگرد،۱۳۸۴). ابوالقاسمی نیز در پژوهش های خود در سال( ۱۳۸۱) به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش آموزان مقطع راهنمایی ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ۷۹/۰ گزارش داده است( ابوالقاسمی به نقل از اکبری،۱۳۸۱). اکبری در پژوهش خود در سال ۱۳۸۶ضریب اعتبار کل مجموعه را بر پایه آلفای کرونباخ برای نمونه۱۵۳۰ نفری ۸۰/۰ گزارش کرده است(اکبری،۱۳۸۶).این پرسشنامه توسط شکر کن و برومند نسب (۱۳۸۱) به فارسی برگردانده شده است. در پژوهش شکرکن و همکاران برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی سازه و برای محاسبه پایایی آن از روش های آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده کرده اند. پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس، توسط شکر کن و همکاران از طریق همسانی درونی را ۷۸/۰ گزارش کرده اند و همچن
ین از طریق تصنیف به دو روش گاتمن و اسپیرمن–براون محاسبه گردیده که ضریب پایایی گاتمن ۷/۰ و ضریب پایایی اسپیرمن- براون ۷۲/۰ گزارش شده است. هرمنس (۱۹۷۰) پرسشنامه انگیزش پیشرفت را دارای همزمانی و روایی محتوایی مطلوبی دانسته است. او روایی تشخیصی سؤالات این پرسشنامه را از ۳/۰ تا ۵۷/۰ محاسبه کرده است. در پژوهش شکرکن و همکاران برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی سازه استفاده شده است. آزمونی که به عنوان شاخص روایی مورد استفاده قرار گرفته است، آزمون انگیزش پیشرفت گیزلی (۱۹۷۱) است. ضریب همبستگی این دو آزمون(۱۶/۰r=) محاسبه شده که در سطح ۰۳/۰ P=معنادار است(طالب پور و همکاران ۱۳۸۱به نقل از کلانتری و همکاران، ۱۳۹۰).
۳-۵- روش اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش حاضراطلاعات مربوط به معدل کل دانشجویان و فهرست اسامی آنها از آموزش دانشگاه گرد آوری شد و برنامه های کلاسی در اختیار پژوهشگرقرار گرفت و اطلاعات مربوط به هر گروه آموزشی و سال ورود آنها توسط پژوهشگر تفکیک شد و با بهره گرفتن از برنامه کلاسی دانشجویان در هر گروه، اجرای پرسشنامه ها قبل از شروع کلاس های آنها صورت گرفت. پژوهشگر با در دست داشتن اسامی که به شکل تصادفی از معدل های بالا انتخاب شده بودند و کل افراد معدل پائین، پرسشنامه ها را توزیع کرد. برای تفکیک دو گروه در تحلیل نهایی، در سربرگ پرسشنامه ها اطلاعات مربوط به معدل دانشجویان درخواست شد.
۳-۶- شیوه تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش داده ها و اطلاعات به دست آمده در دوبخش داده های توصیفی و استنباطیبا استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل توصیفی داده ها از شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص های آمار استنباطی مانند آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA، برای بررسی معناداری تفاوت میانگین نمره های گروه های مختلف در کارکردهای سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت استفاده گردید.
۴- فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است: در بخش آمار توصیفی از شاخص هایفراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و جهت تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به منظور مقایسه دو گروه با عملکرد تحصیلی بالا و پایین در هر یک از کارکردهای سبک تفکر اجرایی، قضایی و قانونی و همچنین مقایسه این کارکردهای سبک تفکر در دو جنس پسر و دختر و نیز مقایسه انگیزش پیشرفت در دو گروه، از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است.
۴-۱-آمار توصیفی
جدول ۴-۱-۱- توزیع فراوانی و درصدشرکت کنندگان بر حسب جنسیت و معدل
جنسیت
گروه های نمونه
دختران
پسران
تعداد
درصد
تعداد
درصد
دانشجویان معدل پائین
۲۲
۴۸/۱۸
۱۵
۶/۱۲
دانشجویان معدل بالا
۴۷
۴۹/۳۹
۳۵
۴۱/۲۹
جمع کل
۶۹
۹۸/۵۷
۵۰
۰۱/۴۲
با توجه به اطلاعات جدول فوق، درصد دانشجویان دختر و پسر معدل پایین در نمونه، به ترتیب ۴۸/۱۸ و ۶/۱۲ می باشد و درصد دانشجویان دختر و پسر معدل بالا به ترتیب ۴۹/۳۹و۴۱/۲۹ می باشد و درصد کل دانشجویان دختر و پسر به ترتیب۹۸/۵۷ و ۰۱/۴۲ می باشد.
جدول ۴-۱-۲- توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی
شاخص آماری
رشته ها
تعداد
درصد
روانشناسی
۱۸
۱/۱۵
الهیات
۱۷
۳/۱۴
حقوق
۱۵
۶/۱۲
زبان انگلیسی
۱۴
۸/۱۱
علوم تربیتی
۱۳
۹/۱۰
تربیت بدنی
۱۳
۹/۱۰
علوم اجتماعی
۱۲
۱/۱۰
ادبیات فارسی
۱۱
۲/۹
ادبیات عرب
۶
۵
تعداد کل
۱۱۹
۱۰۰
با توجه به اطلاعات جدول فوق،درصد دانشجویان شرکت کننده در نمونه، به تفکیک هر رشته اعلام شده است.
جدول ۴-۱-۳- توزیع فراوانی و در صد شرکت کنندگان بر حسب سال ورود
شاخص آماری
سال ورود
تعداد
درصد
ورودی های ۱۳۸۹
۴۸
۴۰/۳
ورودی های ۱۳۹۰
۳۱
۲۶/۱
ورودی های ۱۳۹۱
۴۰
۳۳/۶
تعداد کل
۱۱۹
۱۰۰
با توجه به اطلاعات جدول فوق، دانشجویان ورودی ۸۹، ورودی ۹۰، ورودی ۹۱ به ترتیب ۳/۴۰، ۱/۲۶، ۶/۳۳ درصد از حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول ۴-۱-۴- توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان بر حسب دانشکده ها
شاخص آماری
دانشکده
تعداد
درصد
علوم انسانی
۸۸
۹/۷۳
ادبیات و زبانهای خارجه
۳۱
۱/۲۶
تعداد کل

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۱۹
۱۰۰
با توجه به اطلاعات جدول فوق، دانشجویان علوم انسانی و ادبیات و زبانهای خارجه به ترتیب ۹/۷۳ و ۱/۲۶ درصد از حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف استاندارد عملکرد دانشجویان معدل پائین و بالا درسبک تفکر اجرائی
شاخص آماری
گروه های آزمودنی
سبک تفکر اجرایی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دانشجویان معدل پائین
۳۷
۴۴
۸۷/۵
دانشجویان معدل بالا
۸۲
۲۴/۴۶
۶۷/۵
با توجه به اطلاعات جدول فوق، میانگین و انحراف استاندارد دانشجویان معدل پایین در سبک تفکر اجرایی به ترتیب۴۴ و۸۷/۵و میانگین و انحراف استاندارد دانشجویان معدل بالا در سبک تفکر اجرایی به ترتیب۲۴/۴۶و ۶۷/۵ می باشد.
جدول۴-۱-۶- میانگین و انحراف استاندارد عملکرددانشجویان معدل پائین و بالا در سبک تفکرقانونی
شاخصآماری
گروههایآزمودنی
سبک تفکر قانونی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دانشجویان معدل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *