پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره زنان سرپرست خانوار

حمایت کند. هم‌چنین برای این زنان در مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ آیین‌نامه‌ای با عنوان «چتر حمایتی» تصویب شد که ماده ۳ آن مقرر داشته است: خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند اولویت ارایه ی خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر است.
الف. کودکان بی‌سرپرست،
ب. زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست،
پ. سالمندان،
ت. معلولان،
ث. سایرین (بیکاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی و…).
تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری و اولویت ارایه ی خدمات بر عهده ی وزارت رفاه است.
نکته قابل توجه آن است که این حمایت‌ها صرفاً از آن حقوق‌بگیران و حقوق‌دهندگان است و شامل دخترانی که در منزل هستند، نمی‌شود. این افراد به اعتبار خود از بیمه برخوردار نیستند، بلکه به تبع شوهر، پدر و یا فرزند از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. از مشکلات این نوع بیمه‌ها محدود بودن مزایای آن است؛ چرا که منحصر به فوت و یا ازکارافتادگی همسر و یا سرپرست است و دیگر آن‌که تبعی بوده و در صورت قطع شدن بیمه‌شده ی اصلی، مزایای زن نیز قطع می‌شود. همچنین در صورتی که رابطه زوجیت به دلیل طلاق از بین برود، این مزایا قطع خواهد شد.
مشاهده می‌کنیم که زنان و به خصوص زنان خانه‌دار باز هم امنیت و آسایش خاطر ندارند و باید برای این زنان نیز تمهیداتی اندیشیده شود. به همین دلیل در سال ۱۳۸۰ مرکز امور مشارکت زنان طرح بیمه زنان خانه‌دار را تنظیم کرد و سازمان بهزیستی متولی این امر شد. این برنامه با مشارکت دولت و زنان خانه‌دار (به‌ویژه زنان سرپرست خانوار) و در جهت گسترش و توسعه ی رفاه و تضمین زندگی زنان، با پرداخت تدریجی مبلغی اجرا می‌شود.
در سال ۸۷ بخشنامه ای برای زنان خانه دار تدوین شد که در آن به این موضوعات اشاره شده است.
در جلسه مورخ ۱۴-۸-۸۷ هیأت مدیره زنان خانه دار بار رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخش نامه در زمره مشمولین قرار گرفته اند و در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی برخوردار شوند .
در ایران در قانون پنجم توسعه نیز آمده است:
ماده ۲۶- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منافع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
۱- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیر بیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سود آور با اولیت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
۳- همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
۴ـ استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.
      تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
      ماده۲۷ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:

ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
       ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
       ـ بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه
  ـ بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام نماید.

       آئین‎نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ماده ۲۸-
الف- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کار آمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه به مدت ده سال بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ایجاد گردد.
ب- کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق ها از جمله سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آئین نامه مربوطه تعیین می گردد.
ج- صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.
د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می رسد.
ه- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب های انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.
و- در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می شود. قانون پنجم توسعه نیز در این باره می نویسد:
ماده۳۹ـ به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:
الف ـ طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروههای هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.
ب ـ اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (۱۰%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم.
ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای برنامه.
د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک باردر منشور حقوق زنان نیز این حق پیش بینی شده است و در بند۵۷ آمده است:
–  حق بهره مندی دختران بی سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان علاوه بر این موارد، برای زنان طرح های دیگری نیز وجود دارد تا زنان را از آسیب های اجتماعی حفظ کند و آنها را حمایت نماید:
۱- طرح بازتوانی و قادر سازی خانواده های نیازمند و بی سرپرست
۲- ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش
۳- اجرای طرح گروههای همیار زنان خود سرپرست
۴- آموزشهای فنی و حرفه ای مبتنی بر امکانات جامعه
۵- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان عضو خانواده های تحت حمایت
۶- اجرای طرح اسکان موقت و حمایت اجتماعی از زنان فاقد سرپناه

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۷- پرداخت وام خود اشتغالی از محل تبصره های مصوب
۸- اجرای طرح بهبود تغذیه و توزیع مواد غذایی مناسب در خانواده تحت حمایت
۹- ساماندهی موسسات خیریه و غیر دولتی جهت اجرای اهداف و برنامه سازمان بهزیستی
۱۰- تامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش
۱۱- سواد آموزی اعضای خانواده خدمت گیرنده
۱۲- توزیع شیرخشک به فرزندان خانواده های نیازمند
۱۳- ارائه خدمات اجتماعی به چند قلوها
۱۴- پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش
۱۵- صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت کلینیک مددکاری اجتماعی
۱۶- پرداخت ودیعه مسکن
۱۷- پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر
۱۸- طرح کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست
۱۹- توانمند سازی مددجویان قابل بازتوان از طریق کلینیک های مددکاری
۲۰- گسترش خدمات اجتماعی توسط کلینیک های مددکاری با اولویت مناطق محروم
اجرای طرح خدمات مالی خرد
۱۴- قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور
متن این قانون به این شکل است:
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور که با عنوان طرح دوفوریتی تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌۵/۴/۱۳۸۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور
ماده واحده- به‌منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشی و حمایتی از یکصدهزارنفر از معلولان و سی‌هزار نفر از زنان سرپرست خانوار دولت مجاز است با جابه‌جایی اعتبارات از محل صرفه‌جویی حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد ریال(۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.
قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار وسیصد هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌۱۲/۴/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱۵- حمایت فراکسیون زنان مجلس از لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل
به دلیل رفع مشکلات زنانی که فرزند معلول، صعب العلاج یا زیر ۷ سال دارند، فراکسیون با این لایحه موافقت کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم، ‌با بیان اینکه بحث کاهش ساعت کاری زنان از دیگر مواردی بود که درجلسه مذکور بررسی شد، افزود: این بحث نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس با لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل موافقت شد.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره دلیل موافقت فراکسیون از لایحه ساعت کاری زنان شاغل، تأکید کرد: به دلیل رفع مشکلات زنانی که که فرزند معلول،‌ صعب‌العلاج یا زیر ۷ سال دارند واینکه بار مالی این لایحه از سوی دولت دیده شده لذا فراکسیون با آن موافقت کرد.
۱۶- تدوین سند ملی امنیت زنان در معاونت ریاست جمهوری
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال تهیه و تدوین سند ملی امنیت زنان است.
سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حالت تهیه و تدوین سندی با عنوان سند ملی امنیت زنان است که این سند در یک کارگروه ویژه در حال بررسی و تدوین است.
وی افزود: در جلسه مشترک فراکسیون زنان و خانواده مجلس با معاونت امور زنان ریاست جمهوری این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این معاونت کار بررسی این طرح را در قالب یک کارگروه آغاز کرده است.
۱۷- آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی
شماره۸۴۶۰۲/ت۴۸۰۵۵هـ ۱۰/۴/۱۳۹۲
آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۹ مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی
فصل اول ـ کلیات و تعاریف:
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
پ ـ مرکز: مرکز فوریت های اجتماعی سازمان در مرکز و شهرستانها
ت ـ فوریت های اجتماعی: خدمات تخصصی به موقع و در دسترس که به صورت شبانه روزی و رایگان در سطوح زیر ارائه می شود:
۱ـ مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی
۲ـ پاسخگویی تلفنی فوریت های اجتماعی (۱۲۳
۳ـ خدمات سیار فوریت های اجتماعی

۴ـ پایگاه خدمات اجتماعی
ث ـ دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی: خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب.
ماده۲ـ وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:
۱ـ شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا و آسیب های شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه ای و محلی
۲ـ تقویت مداخله های اجتماعی و روانی قبل از مداخله های قضایی ـ انتظامی
۳ـ مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین نامه
۴ـ تسهیل دسترسی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیاز از طریق سطوح فوریت های اجتماعی
۵ـ توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط
۶ـ انجام پیگیری های لازم پس از ترخیص از طریق خدمات مددکاری اجتماعی
۷ـ اطلاع رسانی مناسب به مردم به روش های مختلف از جمله راه اندازی پایگاه تلفنی (۱۲۳)، صدا و سیما و معرفی به دستگاه های مرتبط
۸ـ ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره ای به مراجع قضایی حسب درخواست
۹ـ ارائه خدمات به گروه های هدف ارجاعی از سازمان های همکار
۱۰ـ تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمان های ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ماده۳ـ نحوه پذیرش دریافت کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی (معرفی از مراجع قضایی و انتظامی و سایر سازمانها و نهادها و گزارش های مردمی) می باشد.
تبصره ـ افرادی که بدون معرفی نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهادها مراجعه می کنند، تحت عنوان خود معرف پذیرفته می شوند.
ماده۴ـ به منظور کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارائه خدمات به دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی، دستگاه های اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *