دانلود پایان نامه با موضوع 
هوش هیجانی، پرخاشگری، بهزیستی روانشناختی، ورزشکاران

دانلود پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، پرخاشگری، بهزیستی روانشناختی، ورزشکاران

دیگران

۴-۲ پیشینه‌ی پژوهشی
پیشینه داخلی
ملکی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه نشان دادند که آموزش هوش هیجانی بر هر سه متغیر روانشناختی مورد بررسی تأثیر معنی‌دار دارد. یعنی این دوره سبب کاهش پرخاشگری (p۰/۰۱) و استرس (p۰/۰۱) و افزایش بهزیست

Share