دانلود پایان نامه با موضوع 
سلامت عمومی، بهزیستی روانشناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت، رابطه مثبت با دیگران

دانلود پایان نامه با موضوع سلامت عمومی، بهزیستی روانشناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت، رابطه مثبت با دیگران

روانشناختی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آزادشهر نشان دادند که بین ابعاد بهزیستی روانشناختی (پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط) و سلامت عمومی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
جعفرنژاد و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، مهارتهای مقابله‌ای و

Share