دانلود پایان نامه با موضوع 
سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت روانی، صفات شخصیت

دانلود پایان نامه با موضوع سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت روانی، صفات شخصیت

به نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در مطالعه ی افراد بسیار سلامت روانی مهم است.
نتایج تحقیق خدایاری فرد،شکوهی یکتا،غباری بناب،(۱۳۸۷) با عنوان رابطه بین عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی با راه ‌های مقابله در دانشجویان ،نشان داد که فراوان ترین عامل و رویداد تنش زا در بین پسر مربوط به عوامل تحصیلی بوده و عوامل تنش زای فردی و

Share