(اکونومیست،۲۰۰۵).
به عقیده پروفوسور هونکوریست(۱۹۸۲).کیفیت زندگی دارای ۵ عامل زیر است:
۱- قلمرو فیزیکی شامل: سلامت بدن و فشار ناشی از بیماری های خاص
۲- قلمرو روانی و عاطفی شامل:احساس رضایت از زندگی و احساس خوب بودن.
۳- قلمرو اجتماعی شامل:تماس اجتماعی و ارتباط مناسب با دیگران به طور عموم و با خانواده و همسر به طور ویژه.
۴-