دانلود پایان نامه با موضوع 
رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، کیفیت زندگی

(اکونومیست،۲۰۰۵).
به عقیده پروفوسور هونکوریست(۱۹۸۲).کیفیت زندگی دارای ۵ عامل زیر است:
۱- قلمرو فیزیکی شامل: سلامت بدن و فشار ناشی از بیماری های خاص
۲- قلمرو روانی و عاطفی شامل:احساس رضایت از زندگی و احساس خوب بودن.
۳- قلمرو اجتماعی شامل:تماس اجتماعی و ارتباط مناسب با دیگران به طور عموم و با خانواده و همسر به طور ویژه.
۴-

Share