دانشجویان دختر کیفیت زندگی بالاتری داشتند دانشجویان سال بالاتر و دانشجویان متاهل کیفیت زندگی بالاتری نسبت به ورودی های جدید و دانشجویان مجرد داشتند .
در تحقیق جعفری(۱۳۹۰) تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاههای سطح شهراردبیل سال ۸۷ صورت گرفت نشان داد که ، اکثر دانشجویان کیفیت زندگی خود را در حد متوسط گزارش نموده اند و