دانلود پایان نامه

ت روانشناختی (p۰/۰۱) آزمودنی‌های گروه آزمایشی شده است.
بهادری و همکاران (۱۳۹۱) با بررسی رابطه بین اضطراب اجتماع، خوش‌بینی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز دریافتند که بین اضطراب اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد ولی بین خوش‌بینی و بهزیستی روانشناختی و همچنین خودکارآمدی و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید