متغیر
مرحله
گروه

آزمایش
کنترل

میانگین (M)
انحراف استاندارد (SD)
میانگین (M)
انحراف استاندارد (SD)
درمان شناختی – رفتاری
پیش آزمون
۳.۱۰
۰.۷۳
۲.۹۰
۰.۷۳

پس آزمون
۵
۰.۹۴
۳.۱۰
۰.۵۶
درمان دارویی
پیش آزمون
۳
۰.۶۶
۳.۳۰
۰.۶۷

پس آزمون
۵.۴۰
۰.۸۴
۳.۶۰
۰.۶۹
درمان ترکیبی
پیش