چهار درجه ای ( از ۰ تا ۳) مشخص می شود. این مورد نه به خاطر انعکاس یک نظریه مشخص در افسردگی؛بلکه فقط به منظور ارزیابی درجه افسردگی،انتخاب شده است. حداکثر کل نمرات ۶۳ وحداقل صفر است. اگر آزمودنی در یک سئوال بیش از یک جمله را انتخاب کرده باشد، در آن صورت؛ بالاترین درجه بندی برای محاسبه نمرات وی،منظور می شود. درجات وسطوح افسردگی