خود بیزاری،خود مقصر بینی،افکار خودکشی،گریه،تحریک پذیری،کناره گیری،تهدید،تفسیر وپنداشت تن،دشواری کار،بیخوابی،خستگی ناپذیری،فقدان اشتها،کاهش وزن،اشتغال ذهنی نسبت به تن وکاهش میل جنسی می باشد.
روش نمره گذاری پرسشنامه:مشاهدات بالینی جهت توصیف بیماران در اصل متشکل از ۲ حالت یا طرز تلقی می باشد که برای درجه شدت افسردگی وبا یک طیف