دانلود پایان نامه

بک از ثبات اعتبار بر خوردار است. وی همچنین این پرسشنامه را در سال ۱۳۵۴ بر روی جمعیت ایران استاندارد نمود.ضریب همبستگی درونی(آلفای کرونباخ)این پرسشنامه بین ۶۹/. تا ۹۱/. و پایایی ارزیاب ها بین ۸۵/. تا ۹۳/. گزارش شده است(مارنات،۱۹۹۰؛به نقل از اندوز،۱۳۹۰).ویژگی های روانسنجی فرم بازنگری شده این پرسشنامه توسط قاسم زاده و همکاران(۲۰۰۵)

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد (۵-۵)، آند.، میپذیرد، مییابد،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید