دانلود پایان نامه

روانپزشکان سطح شهر کرمانشاه(دکتر نادر بازوند و دکتر حبیب الله خزایی) ،در محدوده زمانی پژوهش به صورت خود معرف،دیگر معرف یا ارجاعی از طرف روانشناس،مورد سنجش قرار گرفت وبا توجه به مشاهده،مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR و پرسشنامه افسردگی بک((BDI-II که واجد شرایط بودند و امکان همکاری برای آنها میسر بود،را در بر گرفت ،که از آنها ۶۰

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد میکند،، دهندهها، الکتروشیمیایی، مییابد.
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید