دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
شبکه های اجتماعی، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شبکه های اجتماعی، حمایت اجتماعی

که این امکان را به بیمار بدهد تا آزادی و انتخاب بیشتری داشته باشد.
* تعیین اهداف و فعالیت هایی که به بهبود خلق بیمار کمک کند.
بخش سوم: ارتباطات
چگونه روابط بر خلق اثر می گذارد
* حمایت اجتماعی چگونه به بیمار کمک می کند تا با شرایط دشوار مواجه شود.
* کمک به بیمار برای شناسایی و تقویت شبکه های اجتماعی خود.
* ادغام این بخش با

Share