می گذارد
* گفت و گو در مورد افسردگی: اینکه چیست و بیمار چگونه آن را تجربه می کند.
* درمانگر هدف از بخش اول را توضیح می دهد: درک اینکه چگونه افکار ما بر خلق ما اثر می گذارد.
* افکار تعریف می شوند.
* کار با انواع خطاهای فکر و افکار ناکارآمد همراه افسردگی
* اینکه چگونه می توان آنها را شناسایی و اصلاح کرد تا خلق بهبود یابد.
*