انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS ،نسخه ۱۹ استفاده شد.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

۴-۱ یافته های توصیفی:
جدول شماره ۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد نمرات دماسنج خلق در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان