ورود به پژوهش کسب نمره بالا(۳۱ و بالاتر)در پرسشنامه افسردگی بک،تشخیص روانپزشک و روانشناس ،مصاحبه بر اساس DSM-IV-TR وعدم دریافت هیچگونه درمان دارویی و مداخلات روانشناختی(حداقل یک ماه قبل شروع پژوهش)،تعیین شد.از گروه کنترل خواسته شد تادر طول آزمایش هیچگونه مداخله ای دریافت ننمایندوهمچنین به آنها اطمینان داده شد که پس از اجرای