دانلود پایان نامه

کننده درمان دارویی با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) و گروه کنترل قرار می گیرند.
۳-۳-متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل : درمان شناختی رفتاری ،درمان دارویی،درمان دارویی توام با درمان شناختی رفتاری
متغیر وابسته : اختلال افسردگی اساسی
متغیر کنترل : داروی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، of، Swales، current
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید