دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل داده

درمان روی گروه های آزمایشی،به صورت کامل روند درمان آنها پیگیری شود. برای گروه دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری نیز ۱۲ جلسه درمان طراحی شد ،که به صورت گروهی و دو بار در هفته به اجرا درآمد.
۳-۶-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخص ها و روش های آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین،

Share