ومجموع نمرات ۳۹ می شد. در سال ۱۹۶۳ متکاف ،پرسشنامه بک را در مورد افرادی که افسرده شدید شناخته شده بودند اجرا کرد ونمرات به دست آمده ر ابا نمراتی که بر اساس ارزیابی یک روانپزشک به دست آمده بود،مقایسه کرد. نتیجه این مطالعه آن بود که پرسشنامه بک وسیله مناسبی برای تفکیک افراد مشکوک به افسردگی از افراد سالم است.نتایج مطالعات وهاب زاده