دانلود پایان نامه

ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی را در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
جدول شماره ۴-۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات دماسنج خلق در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید