دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
اختلال افسردگی، گروه کنترل، درمان شناختی – رفتاری، درمان دارویی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، گروه کنترل، درمان شناختی – رفتاری، درمان دارویی

ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی را در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
جدول شماره ۴-۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات دماسنج خلق در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش

Share