افزایش می دهد.
* فعالیت های لذّت بخش تعریف شده و موانع انجام آنها شناسایی می شوند.
* یادگیری اینکه چگونه تعیین اهداف مشخص می تواند به کاهش افسردگی کمک کند.
* اولین گام در ایجاد اهداف قابل دسترس شرکت در جلسات و انجام تمرین است.
* هدف این بخش این است که بیمار کنترل خود را بر زندگی خود افزایش دهد.
* یادگیری شناسایی جایگزین هایی