ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات دریافتی از محیط با توجه کردن دارند. مفهوم توجه به قابلیت پردازش اطلاعات مربوط می‌شود. این قابلیت‌ها، محدودیت‌های را در عملکرد ماهرانه انسان می‌کنند. وقتی یک قهرمان برانگیخته می‌شود چه اتفاقاتی در حوزه توجه از منظر جهت به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می‌شود. ورزشکاران از هر دو نوع توجه در ورزش