توجه و تمرکز بر علایم محیطی مهم جیمز (۱۸۹۰) توجه را چنین تعریف کرده است: توجه عبارت است از تسخیر ذهن به شکل واضح و روشن، به طوری که فرد به منظور سر و کار داشتن با بعضی از چیزها بتواند از بعضی چیزهایی دیگر چشم پوشی نماید. توجه، فرآیندی را توصیف می‌نماید که به موجب آن فرد از حواس خود به منظور دریافت جهان خارج استفاده نماید. افراد