فایل های دانشگاهی

حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه- قسمت 13

1- این مقاوله نامه برای هر دولتی که میثاق حقوق کودک را پذیرفته است و یا آنرا امصاء نموده، آماده امضا میباشد.
2- این مقاوله نامه تابع به تصویب است و برای هر دولتی آماده به الحاق است. اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
3- دبیر کل به سمت امانت دار میثاق و مقاوله نامه حقوق کودک، وظیفه دارد به دولتهای عضو و دولتهائی که میثاق را امضا کرده اند، مطابق ماده 3 اطلاع دهد.
ماده دهم
1- این مقاوله نامه 3 ماه بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاق قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولت که این مقاوله نامه را تصویب میکند و یا به آن ملحق میشود یک ماه بعد از تاریخ سپرده شدن اسناد تصویب یا الحاق قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
ماده یازدهم
1- هر دولتی میتواند در هر زمان بوسیله یادداشت به دبیر کل سازمان ملل، اعلان خارج شدن (انصراف) از این مقاوله نامه را بنماید، دبیر کل این انصراف راکه به اطلاع دولتهای عضو میثاق و دولتهائی که آنرا امضاء کرده اند، خواهند رساند. انصراف از مقاوله نامه بعد از یک سال از دریافت یادداشت دبیر کل اجرا خواهد شد. اگر تاریخ سال اعلان انصراف از مقاوله نامه همان سالی منقصی شود که دولت (انصراف دهنده) درگیر جنگ است، پس از پایان جنگ انصراف آن دولت به اجرا در خواهد آمد.
2- این قبیل اعلان انصراف نباید روی تعهدات دولت عضو نسبت به این مقاوله نامه و یا هر قراردادی که قبل از تاریخ اعلان انصراف انجام داده است، تاثیری گذارد. همچنین این انصراف نباید به ادامه روند موضوعاتی که قبلا تحت رسیدگی کمیته حقوق کودک قرار داشت، لطمه ای وارد کند.
ماده دوازدهم
1- هر دولت عضوی ممکن است اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. در این صورت دبیر کل اصلاحیه های پیشنهادی را به دولتهای عضو این میثاق ابلاغ خواهد کرد و از آنها درخواست خواهد کرد، نشان دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از دولتهای عضو با هدف بررسی کردن و اخذ رای طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. بعد از چهار ماه از زمانیکه دبیر کل پیشنهاد اصلاحی را به آگاهی دولتهای عضو رساند، اگر حداقل یک سوم دولتهای عضو مایل به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آرای دولتهای عضو حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود (آن اصلاحیه) برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- اصلاحیه پذیرفته شده زمانی قدرت اجرایی پیدا میکند که بر طبق بند اول مقاوله نامه حاضر، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده باشد و اکثریت دو سوم دولتهای عضو آنرا پذیرفته باشند.
3- موقعی که اصلاحیه قدرت اجرائی پیدا نمود برای دولت عضوی که آنرا پذیرفته است لازم الاجرا خواهد شد، سائر دولتها کمکان به مقررات این مقاوله نامه و هرگونه اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند، ملزم خواهند بود.
ماده سیزدهم
1- متن مقاوله نامه حاضر به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی میباشد و از اعتبار یکسان برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل نگهداری خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل میبایست رونوشت های گواهی شده این مقاوله نامه را برای تمام دولتهای عضو میثاق و تمام دولتهایی که میثاق را امضا کرده اند، ارسال دارد.

  1. – غیر از 3 مورد (جنگ عراق- كویت ، هند و پاكستان ، اریتره– اتیوپی) بقیه 56 جنگ بزرگ بین سالهای 2000-1990 داخلی بودند. ↑
  2. – See: SIPRI Yearbook 2001; Armaments, Disarmament and International Security, Oxford university press, 2001. ↑
  3. – Articles 13-26 ↑
  4. – Article 15 ↑
  5. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، ،مقدمه ↑
  6. . Jus ad bellum ↑
  7. . Jus in bello ↑
  8. .دیترفلگ، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید قاسم زمانی و نادر ساعد، ،مقدمه ↑
  9. – برای مثال ماده 4 ( 2 ) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می دارد:‌« …… در اعمال و اجرای مقررات و تعهدات نشأت گرفته از میثاق ، دولتهای عضو نسبت به یكدیگر حق نظارت دارند.» ↑
  10. – See: Art. 146 Fourth Geneva Convention. ↑
  11. – بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، مسئولیت دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران اول .ص 265. ↑
  12. – پیشین ↑
  13. ICJ Series A. No.9, p.21, No. 17, pp. 29, 47. ↑
  14. كریستوفر گرین وود- حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ترجمه دكتر شریفی طراز كوهی – ص 19 ↑
  15. ‌پروفسور دیتر فلك – همان – ص 31 – See .ICJ.Report .1996.para 18. ↑
 • – كمیته ملی حقوق بشردوستانه، حقوق بینالملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه، ص 20. ↑
 • – Exgratia – jus aequum ↑
 • – قواعد اساسی كنوانسیونهای ژنو، 1949 و پروتكلهای الحاقی 1977 ، ترجمه هاجر سیاه رستمی، ص 5 ↑
 • – امیر ارجمند ، اردشیر -رابطه میان حقوق بشردوستانه و حقوق بشر- مجموعه مقالات همایش اسلام حقوق بینالملل بشردوستانه- ص 582 به بعد. ↑
 • – Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 10-20. ↑
 • – Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 25-30. ↑
 • – Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 100. ↑
 • – Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 100-105. ↑
 • – محقق داماد، مصطفی- تدوین حقوق بشردوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن – مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی – شماره 18 ص 149 ↑
 • – دیتر فلك- حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه – ترجمه سید قاسم زمانی و نادر ساعد- ص 35 ↑
 • – یوزف و سیهوفر – ایران باستان – ترجمه مرتضی ثاقب فر- ص 63. ↑
 • – پیرنیا ، حسن – تاریخ ایران باستان – ج 1- ص 348 ↑
 • – متن منشور حقوق بشر كوروش كبیر به نقل از مجله هویت – سال اول- شماره 3 – مورخ 16/3/78: « اینك كه به یاری مزدا تاج سلطنت ایران ، بابل و كشورهای چهارگانه را بر سر گذاشتهام اعلام میكنم كه :تا روزی كه زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارمغان میكند كیش و آیین و باورهای مردمانی را كه من پادشاه آنها هستم گرامی بدارم و نگذارم كه فرمانفرمایان و زیر دستان من كیش و آیین و دین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آنها را بیازارند.
  من كه امروز افسر پادشاهی را بر سر نهادهام تا روزی كه زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی كرده هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نكنم و در پادشاهی من هر ملتی آزاد است كه مرا به شاهی خود بپذیرد یا نپذیرد و هرگاه نخواهد ، پادشاه ایران و بابل و كشورهای چهارگانه هستم و نخواهم گذاشت كه كسی به دیگری ستم كند و اگر كسی ناتوان بود و بر او ستم رفت و من از وی رفاع خواهم كرد و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمكاران را به كیفر خواهم رساند.
  من تا روزی كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت كسی مال و اموال دیگری را با زور و با هر روش نادرست دیگری از او بدون پرداخت ارزش واقعی آن بگیرد.
  من اعلام می كنم هر كس آزاد است هر دین و آیینی را كه میل دارد برگزیند و در هر جا كه می خواهد سكونت نماید و به هرگونه كه معتقد است عبادت كند و معتقدات خود را بجا آورد و هر كسب و كاری را كه می خواهد انتخاب نماید، تنها به شرطی كه حق كسی را پایمال ننماید و زیانی به حقوق دیگرن وارد نسازد.
  من اعلام می كنم هر كس پاسخگوی اعمال خود می باشد. هیچ كس را نباید به انگیزه اینكه یكی از بستگانش خلاف كرده است مجازات كرد و اگر كسی از دودمان یا خانواده ای خلاف كرد تنها همان كس به كیفر برسد و با دیگر مردمان و خانواده كاری نیست تا روزیكه زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را بنام برده و كنیز با نامهای دیگری بفروشند و این رسم زندگی باید از گیتی رخت بربندد. از مزدا می خواهم كه مرا در تعهداتی كه نسبت به ملت های ایران و ممالك چهارگانه گرفته ام پیروز گرداند. ↑
 • – گرانتوسکی، داندامایو – تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز- مترجم کیخسرو کشاورزی- ناشر: مروارید،- ۱۳۸۵- ص78 ↑
 • – و نفس و ماسویها فألهمها فجورها و تقویها ، قرآن كریم سوره مباركه شمس ، آیه 8. ↑
 • – « من قتل نفساً بغیر حق اوفساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا» سوره مباركه مائده ، آیه 32. ↑
 • – محقق داماد، مصطفی- همان منبع – ص215 ↑
 • – سوره ممتحنه- آیه8 ↑
 • – سوره زمر- آیه17 ↑
 • – رجوع کنید به محقق داماد، مصطفی- حقوق بشردوستانه بین المللی رهیافت اسلامی- مرکز نشر علوم اسلامی ↑
 • – سوره بقره، آیه190 ↑
 • – مصفا، نسرین- میثاق حقوق كودك در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی- همایش اسلام و حقوق بشردوستانه -زمستان86- ص521 ↑
 • -ژان ژاك روسو- قرارداد اجتماعی – ترجمه عنایت الله شكیباپور- صص 16و17 ↑
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • -Pierre Boissier: [2]History of the International Committee of the Red Cross. Volume I: From Solferino to Tsushima. Henry Dunant Institute, Geneva 1985,p50-60 ↑
 • -Jean Pictet, Law of War، Understanding International Law and Armed Conflict, Grove press,2005,p.15-16 ↑
 • – Ibid:p.29 ↑
 • – Jean Marie Henckaers, Customary International Humanitarian law,pub:Cambridge university press,2005,vol.1,p.509-514 ↑
 • -Ibid:p.112 ↑
 • -Op.cit: p.498 ↑
 • -برادری،خسرو -حقوق کودک در اسناد بین المللی – مجله کانون وکلای مرکز -شماره37- ص144-146 ↑
 • – ضیائی بیگدلی، محمدرضا – توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویه بین‌المللی معاصر -مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بشردوستانه – ص725 ↑
 • -همان:ص726 ↑
 • -پیشین:ص727 ↑
 • -http://www.teror-victims.com/fa/index.php?Page=definition&UID=503911 ↑
 • – ضیائی بیگدلی، محمدرضا – همان – ص728 ↑
 • -,A Compliation Of International Instruments, CHR, 1994, vol 1, p166-7 ↑
 • 1-Children And Armed Conflict(A Guide To International Humanitarian And Human Rights Law), Rachel Harvey, pub by: international bureau for children rights, Montreal,Canada,2002 ↑

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *