پروژه و پایان نامه سری ششم

مقاله علمی با منبع : تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲۲

. ج: پس صندوقها در چشم آن مرد. ↑
. س، ت، ج: خود. ↑
. س، ن، ج: گریزانیده. ↑
. ن: – بر سهول و جبال از طرفی که مرور خلق بر آنجا واقع نباشد. ↑
. ج: – از خزانه. ↑
. ب، ت، ج: از این تقریر؛ د: از تقریر؛ ن: مقدّمه. ↑
. ج: یا. ↑
. ن: توفیر. ↑
. ت، ج: جبر. ↑
. د: جزو نقصان ایثار شاه؛ ت: – به پادشاه. ↑
. س: هیئت؛ ج: این هیئت. ↑
. س: – به عرض. ↑
. ج: می نماید. ↑
. ع، ن: – خواجه نظام الملک می گوید. ↑
. س، ج: شدی. ↑
. ب، د: ترتیب. ↑
. الف(اصل)، ت، و : انفاق اهل جند. ↑
. ج: نگرد. ↑
. س: نه. ↑
. د، س: استخاره. ↑
. س: فرمود. ↑
. س، ج: فرمود. ↑
. س، ج: خزینه. ↑
. س، ج: بس. ↑
. د: ملاحظه. ↑
. ب، د، ن، ج، ت، س: – هزار. ↑
. ت، س: – هم. ↑
. د: دو. ↑
. س، ت، ن: + به طرفی. ↑
. د: سید. ↑
. همه نسخ: شادان. ↑
. ت، ج، ن، س: خیر. ↑
. د: ایثار. ↑
. ت، س، ج: – احسان و. ↑
. ت: – اعتماد نشاید نمود و احتیاط در آن. ↑
. د: بیشتر بر دل اقران باید داشت. ↑
. ت، ج، س، ن: ی او. ↑
. ج: ثنائه. ↑
. ب: معتبر. ↑
. ت، ن:+ پس تراضی. ↑
. ب(حاشیه)، د: وجوه. ↑
. ن: – امّا اگر ارادت و دلخواه او مغایر وجود مصلحت یا مخالف طریقه معدلت باشد؛ به صریح، دفع و منع آن نشاید کرد و. ↑