پروژه و پایان نامه سری ششم

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲۱

. س، ت، ج: معاهده. ↑
. ج: مقصود. ↑
. ت: بقا؛ س، ن، ج: ابقاء. ↑
. ت: افتاد. ↑
. ج: + احوال. ↑
. ب، ج، ت: نشد؛ د: نگشت؛ ع: نشد. ↑
. ج، س: آحاد. ↑
. د: + چون از عمرو پرسیدند. ↑
. س، ت: من. ↑
. ت: رسیده. ↑
. ت: + و منال. ↑
. ت: + از. ↑
. د: جدا. ↑
. ت: نیامد. ↑
. ج: به وجه نعمتی. ↑
. ن: نعمتی. ↑
. ج: تضییق. ↑
. س، ت: اعتسار. ↑
. ت، س: نیست. ↑
. س: – معنی. ↑
. د: تحمیتی. ↑
. د: + باشم. ↑
. ت، ج: وجه. ↑
. س: + عهد و. ↑
. ج: – که موجب نقص میثاق گردد. ↑
. ج: در خدمت. ↑
. ت: ماند. ↑
. ب، د: دولت. ↑
. ب، د، ت، ن، س، ج: می نماید. ↑
. ع: – باز همان جواب داد. ↑
. س: قدرت. ↑
. ب: کثیر؛ ت، ن، س: دستگیر. ↑
. ب، د، ن، ت: جمع؛ س: – جمیع. ↑
. ت: – اسباب. ↑
. س،ج، ت، ن: + خاصّه. ↑
. ب: + بود. ↑
. ن، ت، ج: جامه. ↑
. ن: می نهد. ↑
. ن: + قیمتی. ↑
. ج: + و به هوا رفت. ↑
. س: + پادشاه. ↑
. س، ج: تاختن آوردند. ↑
. ن: هر طرف می رسند. ↑
. ن: + غلیواز به جایی می افتد. ↑
. ن: – طنابها آوردند و. ↑
. د: فرود آوردند. ↑