پروژه و پایان نامه سری ششم

سامانه پژوهشی – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲۰

. د: اعتبار. ↑
. د: اعتقاد بر شدّ و درایت. ↑
. ت: باشد. ↑
. س، ت، ع: اثبات. ↑
. د، ع، ن، س، ج، ت: مشعوف. ↑
. ع: + و. ↑
. س: – و لعب. ↑
. د، ع: رفع. ↑
. الف(اصل): ملامتی. ↑
. ن، ت: + روی. ↑
. ت: – جد و. ↑
. ع: اتّصال یابد که التذاذ. ↑
. د: و ایضاً می باید. ↑
. ت: – التذاذ و. ↑
. ب: اجتهاد. ↑
. الف: + علامت؛ ب: + کند. ↑
. ت: بی جهت. ↑
. ج: احراز. ↑
. الف: + علامت؛ ب، ع، ت، س، ج: + رضا. ↑
. ع: مزید. ↑
. ع: دین و. ↑
. الف(اصل): دنیا و دینا؛ ب، س، ج: دنیاوی. ↑
. ت: است. ↑
. ج: بوده. ↑
. ع: – که موجب استحصال آن خشنودی باشد. ↑
. د: – که موجب استحصال آن خشنودی باشد. و. ↑
. الف: + علامت؛ ب، س، ع، ت، ن: + باید. ↑
. ب، ج: متواتر؛ د، س، ن، ع، ت: متواترا. ↑
. ب، د، ع، س، ج، ن، ت: تکثیرات. ↑
. ت: – تمکّن. ↑
. د: شحون. ↑
. ج، ن، ع: سعیی. ↑
. ت: – متعلّق. ↑
. ج: اصلاح. ↑
. ت: تفصیل. ↑
. ن، ت، س، ج، ع: است. ↑
. س، ج، ن: جانب. ↑
. ع: جانب دوست و جانب دشمن. ↑
. ع، ج، ن، س: دولت. ↑
. د: به حسب اجمال و اختصار چیزی که تمامت تدبیر ملکی بدو متعلق است حفظ جانب دوست و ملاحظه جانب دشمن است و دوستان دولت را به استمالت و عاطفت چنان باید داشت که روز به روز در هواداری مترقی باشند و از خلاف و انحراف متوقّی. ↑
. ع، ت، س، ج، ن: مقدار. ↑
. ب، ن، ت، ج، س: احتراز، د: احتراض. ↑
. ت: همیشه. ↑
. ج: کمال. ↑
. د: سلاطین. ↑
. ت: چون. ↑