پروژه و پایان نامه سری ششم

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۷

. ع، ج: کرج. ↑
. ج: – اکثر. ↑
. ت: نصاری. ↑
. ع: اسوار آن؛ ت: سواران؛ ن: استوار آن. ↑
. س، ت، ج: در. ↑
. ج: + را. ↑
. ج: شاهزاده ملالت بسیار روی. ↑
. ج: + در؛ ع: + با. ↑
. د: استغاثه و استعانه. ↑
. ع: عسکر. ↑
. د: شمرده؛ ع: + نداشت. ↑
. ع: سعی داد. ↑
. ت، ع: + که. ↑
. ن: به خاطر. ↑
. ج: می شود. ↑
. ج: + اگر. ↑
. ج: به. ↑
. ن، س، ت، ج،ب، د: خلایق. ↑
. ع: نسبتی. ↑
. ج: – مناسبتی ندارد و اگر کفایت امور ایشان مثل احوال سایر خلایق. ↑
. ج: – و. ↑
. ج: جهانیان. ↑
. ن: حکم ایشان. ↑
. ج: نگشتندی. ↑
. ع: روزی. ↑
. ع: مقاتله. ↑
. د: فایده؛ ن: حاصلی. ↑
. د: حیرتی. ↑
. ج: و. ↑
. ج: و. ↑
. ع: – ی. ↑
. ع، ج: شود. ↑
. ع: در. ↑
. ج: کردم. ↑
. س، ت، ج: و در اندیشه بودم. ↑
. ج: عظیم؛ ع: + عظیم. ↑
. ج: همه. ↑
. ت: شد. ↑
. ع، ج: حال. ↑
. ب، د، س، ت، ن، ع: + عظیم؛ ج: + به غایت صعوبت. ↑
. ج: نمود. ↑
. ت، ج: که. ↑
. جک و ↑
. ع: همه. ↑
. ت، ن، س، ع، ج: دیوارها. ↑
. ع: – هم. ↑