پروژه و پایان نامه سری ششم

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۶

. س، ت: نمود. ↑
. الف: جانب به حصانت تبدیل شده است؛ ب، د، ع، ج، ن: جانب. ↑
. ت: – آن. ↑
. ب: بایستادند؛ ج: بر اطراف نشدند. ↑
. ع، ج: جازم. ↑
. ب، د: نکنم. ↑
. ج: که. ↑
. ت: خواست. ↑
. ج: + و. ↑
. ج: + را. ↑
. س: گردن. ↑
. س: – اموال و هدایا ارسال کردند. ↑
. ع: کسی. ↑
. ج: نمی داند. ↑
. ح: حال. ↑
. ع: میسر نبوده به محاربه. ↑
. ع: + چگونه. ↑
. ع: – چگونه. ↑
. ع: شد. ↑
. ج: – از متحصنان و مطوطّنان قلعه تحقیق کرده شد.گفتند:در آن شب. ↑
. ج: زود؛ ت: +آن؛ ن:+ ش. ↑
. ج: + و آنچنان بود که. ↑
. ب: مجموع آبها اباد؛ د: مجموع آبهای آب انبار؛ ع: مجموع آب انبارها؛ ج: آبهای بیار؛ ن: انبار. ↑
. س، ج: + به زمین. ↑
. ج: + و. ↑
. ت: شکرانه. ↑
. س: شجره. ↑
. ت، ن، س، ع، و، ج:چه. ↑
. ع، ج: – آن. ↑
. س: – ما بین. ↑
. د: بُعد المشرقین. ↑
. ج: اتفاق. ↑
. س، ت: حسنه. ↑
. د: این اتّفاقات حسنه تواند بود و این نظیر افتادن شور. ↑
. ن: + تاریخ. ↑
. س: سنه ستّ و. ↑
. ن: – خمسین و. ↑
. ج: -به روم. ↑
. ع، ج: کرج. ↑
. ن،س،ت،ج،ب: + ملک شاه. ↑
. ع: شد؛ ج: گشت. ↑
. ج: در آنجا. ↑
. ت، ع، ج: ورود. ↑
. ج: – و. ↑
. ن،د: کشیش. ↑
. ج: این. ↑