پروژه و پایان نامه سری ششم

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۱

. س: + که. ↑
. س: + بود داد. ↑
. ج: پس. ↑
. ن: را. ↑
. س: + را. ↑
. ج: بدین. ↑
. س: + دینار. ↑
. د: و اگر انعام است ملاحظه بار را نمی باید نمود. ↑
. ع، ج،ب، د: تأثیری. ↑
. ع: داشت. ↑
. ن،ج،ع ،ب، د: خیانت. ↑
. س: ظاهر. ↑
. ت: مفاسد؛ ع: او. ↑
. ب، د: الزام؛ ج: التزام. ↑
. ن: غیر. ↑
. الف: فی واقع؛ متن مطابق است با: ن، س، ت،ب، د. ↑
. ج: + اثبات. ↑
. ع، ج: – باب. ↑
. د: کتابت. ↑
. ج: – لیکن. ↑
. ج: + آن امر. ↑
. ع، ج: – همه؛ ن: مراد او همیشه.. ↑
. س: حسد و کثرت نقض عداوت. ↑
. س: + عهد و. ↑
. ت: + عنایت. ↑
. ن، ت، س: + چنان؛.ع، ج: آن چنان. ↑
. ج: نمی یافت. ↑
. ع: – به غیر. ↑
. ت، س: خیر. ↑
. ت،د: – الم. ↑
. الف: ملالتها؛ متن مطابق است با: ن، س، ج، ع، د. ↑
. د: + فصل دوّم. ↑
. ع: – در. ↑
. ن: – تو. ↑
. ج: اگر ثمره و نتیجه. ↑
. ت،الف(حاشیه): + وزارت. ↑
. ج: – به تو. ↑
ب(حاشیه)، ن، س، ت، ع، ج، د: + تعالی. ↑
. ب(حاشیه)، د: منتج؛ الف، ب: منحج؛ متن قیاساً تصحیح شد. 
. الف: مفلج؛ ع، د: مفتح؛ ت: مصلح؛ متن مطابق است با: س، ن، ج، ب. ↑
. ج: – مثمر. ↑
. س: + جوده و. ↑
. ج: – بمنه و کرمه؛ ت: + آمین. ↑
. د: فصل اسباب وزارت؛ س: – دوّم؛ ن: دوبّم. ↑
. س، ج: در آداب و شرایط وزارت؛ ع:- و شرایط آن. ↑
. ع: – واضح. ↑