پروژه و پایان نامه سری ششم

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۹

. ت: نوشته بدو دادم. ↑
. س، ن، ت، ع:آن. ↑
. ن: نکرد. ↑
. س: فن. ↑
. الف: – به؛ متن مطابق است با: ت، ج. ↑
. ج: درجه. ↑
. ج: – و. ↑
. س: تعریضات. ↑
. ج: بالعالی؛ ع: با اعلی. ↑
. س، ت: او در. ↑
. ج: – از خراسان. ↑
. الف: قادره؛ ب: قادرو؛ د، س: قادر؛ ج: فارء؛ ت: قاهره؛ متن قیاساً تصحیح شد. ↑
. ج: مراد. ↑
. ج: گنجد. ↑
. س: ترحیب. ↑
. ج: – با. ↑
. ب، د: تلطّفی؛ ج: تعلّقی؛ع: تلقّفی؛ ت: تفقّدی. ↑
. ت: تلطّفی. ↑
. ع، ج: – که. ↑
. د: دخامت؛ ج: جاه. ↑
. ج: نقض؛ ن: + عهد و. ↑
. س: المیثاق ینقصون. ↑
. ج: – در زمره الذین ینقضون عهد الله در آئی. ↑
. ت، ع، ج: + خود. ↑
. س: + وتو؛ ن: و تو این نبود. ↑
. ع: آوردم. ↑
. الف: به تقریب؛ س: به تعریف؛ متن مطابق است با: ج.. ↑
. ج: + عرض. ↑
. ب: صَفو؛ د، ع، ج: وفور. ↑
. د، س، ت، ن: محاسن. ↑
. الف: – که؛ متن مطابق است با: ج، ب، د. ↑
. د: مستعبد. ↑
. الف: + بود؛ متن مطابق است با: ت، ع. ↑
. د: مخیل. ↑
. ن: می نمود. ↑
. د: مدّتی. ↑
. س: اعتماد. ↑
. د، ج: سیرت. ↑
. ج: که. ↑
. د. هباءً منسوراً(غلط است). ↑
. س، ج: خیانت. ↑
. ج: – او. ↑
. ع، ج،د: خیانت نفس به یکبارگی ظاهر گردانید. ↑
. ن، ت، ع، ج: افعال و اقوال. ↑
. ع، ج، و: وی؛ ج: + در اوّل که نفاق می ورزید محقر سهوی و. ↑
. د: تضیغات؛ ن: تصنیفات.