پایان نامه - مقاله و پروژه

تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۸

آهن قابل جذب

روی قابل جذب

شن

سیلیت

رس

بافت خاک

واحد

میلی اکی والان در لیتر

پی پی ام

پی پی ام

درصد

درصد

درصد

مقدار

۱۶

۱/۲

۱/۰

۲۸

۴۰

۲۲

لوم

۳-۳ نحوه انجام آزمایش و طرح آزمایشی مورد استفاده
برای این مطالعه از آزمایش فاکتوریل یا طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده گردید. فاکتور اول مالچ در ۲سطح شامل استفاده ازآن وفاکتوردوم تراکم کاشت در۴سطح ۵/۱۲٫ ۱۴٫ ۱۶و۲۰بوته درمترمربع بود. برای دست یابی به این تراکم های کاشت فاصله روی ردیف های کاشت به اندازه ۲۰سانتی مترثابت ودرنظرگرفته شدوفواصل بین ردیف های کاشت به ترتیب ۴۰٫ ۳۵٫ ۳۰٫ ۲۵٫ سانتی متردرنظرگرفته شد. جهت اجرای نقشه طرح کرت هایی در ابعاد ۳در۳متر و به فاصله ۵۰سانتی متر از واحد آزمایشی مجاور ایجاد گردیدند. بین تکرارها نیز فاصله ای حدود ۱متر در نظر گرفته شد.در هر تکرار ۸کرت و در مجموع سه تکرار۲۴ کرت ایجاد گردید. عملیات آماده سازی زمین در شهریور ماه ۱۳۹۲ انجام گرفت. جهت تهیه بستر کاشت بااستفاده ازروتیواتورنسبت به آماده سازی زمین اقدام شد. در تاریخ ۵شهریورماه عملیات مالچ کشی صورت گرفت برای مالچ ازپوسته شلتوک برنج که درزبان محلی به آن فل گفته می شود استفاده شدضخامت مالچ پوسته برنج حدود۱۰سانتی متردرنظرگرفته شد ودرکرتهای موردنظرکلیه فواصل بین ردیف های کاشت بااین مالچ پوشیده شدند. در طول دوره ی رشد، کلیه مراقبت های زراعی مانند وجین علف های هرزو کود دهی صورت گرفت.۶۰ کیلو کود نیتروژن۶۰کیلوگرمدرهکتارکودسوپرفسفات تریپل قبل ازکاشت به خاک محل انجام آزمایش اضافه گردید. در این آزمایش محصول در ۱ مرحله برداشت شد. برداشت در۵۵روز پس از کاشت انجام پذیرفت. درزمان مرحله ی برداشت از هر واحد آزمایشی به طور تصادفی۵بوته برداشت شد. و صفات مورد نظر اندازه گیری گردید. به منظور از بین بردن اثرات حاشیه ای بوته های واقع در ردیف های کناری و نیز بوته های واقع شده در ابتدا و انتهای کرت ها حذف گردیدند.
۳-۴ خصوصیات مورد بررسی
۳-۴-۱ ارتفاع بوته
جهت تعیین ارتفاع بوته از متر فلزی بادقت در حد میلی متر استفاده گردید. برای این کار ارتفاع ۵ بوته ی برداشت شده از هر واحد آزمایشی از سطح خاک تا بالاترین نقطه گیاه اندازه گیری و میانگین آن ها برای تک بوته مورد محاسبه آماری قرار گرفت.
a1b2
بدون مالچ
فاصله بین ردیف
۲۵*۲۰
a2b2
مالچ
فاصله بین ردیف
۳۵*۲۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.