فایل های دانشگاهی

تحلیل محتوای برنامه¬های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون موضوع کتاب و کتاب¬خوانی- قسمت 40

جدول 4-10 تعداد واژه‌های استفاده شده هر برنامه درباره كتاب و كتابخوانی آورده شده است. برنامههای كه در آنها بیشترین میزان استفاده از واژه‌های مرتبط با كتاب و كتابخوانی داشته است عبارتند از: کنکور آسان است، مجله فرهنگی(هنر)، ققنوس، شب قصه، جای پای کودکی، و نقد ادبی‌. همچنین، برنامههایی كه در آنها كمترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با كتاب و كتابخوانی را داشته است عبارتند از: شعر آیینی، آب باد خاک، یک تکه آسمان، ماندگاران، یک صبح تازه.
4-13 وضعیت پرداختن به موضوع كتاب و كتابخوانی به تفكیک تولید پخش در هفته
جدول 4-11: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع كتاب و كتابخوانی به تفكیک تولید پخش در هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان تولید تعداد تولید جمع تكرار واژه جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید
یكبار 38 241817 6364
دو بار 3 4359 1453
سه بار 5 67717 13543
پنج بار 2 21546 10773
شش بار 10 57278 5728
هفت بار 10 323596 32360
جمع 68 716313 70221

همانطوركه از نتایج جدول 4-11 مشاهده میشود به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با كتاب و كتابخوانی مربوط به برنامههایی است كه تولید پخش آنها در هفته به شرح زیر است: 7 بار (32360 مرتبه)، 3 بار (13543 مرتبه)، 5 بار (10773 مرتبه)، 1 بار (6364 مرتبه)، 6 بار (5728 مرتبه)، 2 بار (1453 مرتبه).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *