پایان نامه مدیریت

تحقیق رایگان درمورد سطح معنی داری

دله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی دلبستگی نگرشی، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (۵۰۶/۰) + ۹۴۳/۱ = دلبستگی نگرشی

۴-۳-۸- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد عاطفی از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره ۴-۲۲- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱ ۵۷۵/۰ ۳۳۱/۰ ۳۲۹/۰ ۵۸۹/۱۸۹ ۰۰۰/۰

جدول ۴-۲۲- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، ۵۷۵/۰ و دارای سطح معنی داری (۰۰۰/۰P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (۳۲۹/۰)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول ۴-۲۳- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت ۰۴۵/۱ ۱۴۷/۰
۸۷۹/۱۳ ۰۰۰/۰
شخصیت نام تجاری ۵۱۶/۰ ۰۳۸/۰ ۵۷۵/۰ ۷۶۹/۱۳ ۰۰۰/۰

نمودار ۴-۱۴: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی
به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، ۵۱۶/۰ واحد در تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی تعهد عاطفی، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (۵۱۶/۰) + ۰۴۵/۲ = تعهد عاطفی

۴-۳-۹- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد هنجاری از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره ۴-۲۴- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
۱ ۸۲۱/۰ ۶۷۳/۰ ۶۷۲/۰ ۰۷۶/۷۸۹ ۰۰۰/۰

جدول ۴-۲۴- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، ۸۲۱/۰ و دارای سطح معنی داری (۰۰۰/۰P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (۶۷۲/۰)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول ۴-۲۵- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت ۰۹۴/۱ ۱۰۶/۰
۳۱۷/۱۰ ۰۰۰/۰
شخصیت نام تجاری ۷۵۸/۰ ۰۲۷/۰ ۸۲۱/۰ ۰۹۰/۲۸ ۰۰۰/۰

نمودار ۴-۱۵: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری

به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، ۷۵۸/۰ واحد در تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی تعهد هنجاری، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (۷۵۸/۰) + ۰۹۴/۱ = تعهد هنجاری

۴-۳-۱۰- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد مستمر از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره ۴-۲۶- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
۱ ۷۱۴/۰ ۵۰۹/۰ ۵۰۸/۰ ۲۳۸/۳۹۷ ۰۰۰/۰

جدول ۴-۲۶- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، ۷۱۴/۰ و دارای سطح معنی داری (۰۰۰/۰P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (۵۰۸/۰)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول ۴-۲۷- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت ۰۲۶/۱ ۱۵۲/۰
۷۴۰/۶ ۰۰۰/۰
شخصیت نام تجاری ۷۷۲/۰ ۰۳۹/۰ ۷۱۴/۰ ۹۳۱/۱۹ ۰۰۰/۰

نمودار ۴-۱۶: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر
به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، ۷۷۲/۰ واحد در تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی تعهد مستمر، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (۷۷۲/۰) + ۰۲۶/۱ = تعهد مستمر

در پایان نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق در قالب مدل تحقیق را می توان به شکل نمودار ۴-۱۷- ارائه نمود:

نمودار ۴-۱۷- نتایج میزان تأثیرگذاری متغیر شخصیت نام تجاری بر روی متغیرهای وابسته و ابعاد آنها در تحقیق

اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد
برای مطالعه اهمیت و اولویت بندی میزان اهمیت تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج آن در زیر قابل مشاهده می باشد:
جدول ۴-۲۸- نتایج مربوط به اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد
متغیر
میانگین رتبه ای نتیجه گیری
(رتبه)
اعتماد اعتباری ۳٫۳۷ ۷
اعتماد صفاتی ۳٫۴۶ ۶
دلبستگی رفتاری ۳٫۹۸ ۴
دلبستگی نگرشی ۳٫۹۳ ۵
تعهد عاطفی ۴٫۴۰ ۲

 
 
تعهد هنجاری ۴٫۴۸ ۱
تعهد مستمر ۴٫۳۷ ۳
Chi-Square 617/155
df 6
Sig. 000/0

نتایج آزمون فریدمن نشان می‏دهد که از نظر تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داری (p<0>

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *