پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله علمی با منبع : تبیین رابطه بین محافظه کاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام …

بتا: ریسک سیستماتیک سهام عادی که برابر است با کوواریانس بازده سهام و بازده بازار تقسیم بر بازده پرتفوی بازار .
لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار: ارزش دفتری عبارت است از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری و ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام: ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
نسبت سود به قیمت: در مورد سود از سود هر سهم که برای سال مالی اعلام می‌شود، و در مورد قیمت نیز از قیمت هر سهم در پایان سال استفاده شده‌است.
اهرم :برابر است با یک بعلاوه اهرم مالی است .اهرم مالی نیز برابر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است که در مورد بدهی از کل بدهی‌های شرکت منعکس در صورت‌های مالی و در مورد حقوق صاحبان سهام نیز از ارزش دفتری آن در پایان دوره استفاده شده است.
۳-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش پژوهش ، روش گردآوری دادهها، جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش بیان شد. سپس به بیان فرضیههای پژوهش و مبانی نظری آنها پرداخته شد. در ادامه، مدلهای مورد استفاده برای آزمون هر یک از فرضیهها استخراج و متغیرهای این مدلها، نحوه محاسبه این متغیرها بیان و به صورت عملیاتی تعریف شدند. در ادامه به بیان روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش گردآوری اطلاعات و روشهای آماری مورد استفاده پرداخته شد و در آخر هم خلاصه فصل آورده شده است.
فصل چهارم:
تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهش‌های که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد پژوهش است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش در دو مرحله جداگانه میپردازیم و سپس آمار تحلیلی برای آزمون هر فرضیه در سه گام مطرح میگردد. در آمار تحلیلی این پژوهش با استفاده از آزمونهای t، همبستگی ورگرسیون رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، مورد بررسی قرار گرفت.
۴-۲- تاثیر محافظهکاری بر پایداری اقلام تعهدی
۴-۲-۱- آمار توصیفی
آمار توصیفی برای بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی در دو گام صورت میگیرد. در گام اول، آمار توصیفی جهت بررسی پایداری اقلام تعهدی و جریانات نقدی در پیش بینی سود سال بعد(معادله(۳-۳) و ۴۰۵ سال-شرکت) و بررسی تاثیر محافظهکاری بر پایداری اقلام تعهدی برای کل سال-شرکتهایِ نمونه (معادله(۳-۴) و۴۰۵ سال-شرکت) و
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.