پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – تبیین رابطه بین محافظه کاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی- قسمت ۱۵

مدل رگرسیون چند متغیره در سطح شرکت
مدل توسعه یافته توسط میشکین(۱۹۸۳)
در این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده در پژوهش وکیل (۲۰۱۲) استفاده می‌شود. با استفاده از رگرسیون تجمعی، رابطه بین بازده آتی تعدیل شده بر اساس اقلام تعهدی، محافظه‌کاری و تعامل آنها با معادله زیر برآورد ‌می‌شود:
(۳-۶)
SARit+1 = α + β۱ DIVYit + β۲ DIVY2it + β۳ BETAit + β۴ LnBTMit + β۵ LnMVit + β۶ LEV it+ β۷ EYLD it + β۸ NEYLDit + β۹ CFOit + β۱۰ OACit + β۱۱ CONSQit + β۱۲ (OACit*CONSQit) + β۱۳ HADit β۱۴ (OACit*HADit) + β ۱۵ (CONSQit*HADit) + β۱۶ (OACit*CONSQit*HADit+ εit+1
در این مدل:
(۳-۷)
SAR: بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد
ris: بازده ماهانه (با سود) در ماه s برای شرکت i (شروع ماه از مرداد سال ۱+t و خاتمه آن تیر سال ۲+t است).
rps: بازده ماهانه (با سود) در ماه s برای پرتفوی p که شرکت i متعلق به آن است.
برای محاسبه SAR ابتدا شرکتها را براساس اندازه محافظهکاری در چهار پرتفوی تقسیم مینماییم. سپس شرکتها در هر پرتفوی محافظهکاری را به چهار طبقه اندازه اقلام تعهدی اختصاص میدهیم. به این طریق شانزده پرتفوی تشکیل میشود. بازده ماهانه سهام از مرداد سال۱+ t تا تیر سال ۲+t را برای هر پرتفوی مطابق فرمول بالا محاسبه نموده و سپس بازده هرشرکت را از بازده پرتفویی که به آن تعلق دارد کسر نموده تا بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه بدست آید. محاسبات و تشکیل پرتفوی برای هر سال تکرار میگردد.
به عنوان مثال در سال ۸۷ شرکتهایی که به لحاظ اندازه محافظهکاری ۳ و اندازه اقلام تعهدی ۲ میباشند را انتخاب مینماییم. سپس قسمت اول فرمول بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه را به روش زیر محاسبه میکنیم:
دارو امین: (۱/۰+۱)(۰۷/۰+۱)(۰۶/۰+۱)(۱۹/۰+۱)(۰۳/۰-۱)(۰۴/۰+۱)(۰۶/۰+۱)(۱۸/۰+۱)(۰۲/۰-۱)(۰۳/۰-۱)(۱/۰+۱)(۱۳/۰+۱) = ۲۷/۲
برای محاسبه قسمت دوم بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه برای هر ماه میانگین بازده پرتفوی را مطابق زیر محاسبه مینماییم.
میانگین بازده مرداد ماه سال ۱۳۸۸: ((۱/۰+۰+۲/۰-۰۵/۰+۰)/ ۵) = ۰۶/۰
محاسبات فوق را برای هر ۱۲ ماه انجام میدهیم و سپس همانند قسمت اول فرمول، میانگین بازدهها را بعلاوه یک نموده و ضرب میکنیم. اکنون قسمت اول فرمول را از قسمت دوم کسر نموده تا بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه شرکتها بدست آید. خلاصه محاسبات فوق در جدول ۳-۱ آورده شده است.
 
DIVY: بازده سود سهام از تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم بدست ‌می‌آید.
۲DIVY: بازده سود سهام به توان ۲
BETA: بتای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
LnBTM: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار
LNMV: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام برای شرکت i
LEV: اهرم که در این پژوهش یک بعلاوه اهرم مالی است و از تقسیم ارزش دفتری کل دارایی‌ها بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای شرکت i بدست می‌آید.
EYLD: نسبت سود به قیمت برای شرکت i
NEYLD: شاخص سود منفی برای شرکتi واگر سود منفی باشد برابر یک و درغیر این صورت برابر صفر است.
CFO: جریان نقد عملیاتی
OAC: اقلام تعهدی عملیاتی
CONSQ: اندازه محافظه‌کاری
ضریب اقلام تعهدی عملیاتی به طور قابل توجهی منفی پیش بینی ‌می‌شود، اگر نابهنجاری اقلام تعهدی در نمونه وجود داشته باشد. پیشبینی ضرایب متغیر‌های کنترل معادله ۳-۶ که از ادبیات موضوع گرفته شده به شرح زیر است:
DIVY = منفی (فاما و فرنچ، ۱۹۹۸؛ دالیوال و همکاران، ۲۰۰۵)؛۲DIVY= مثبت (التون و گروبر،۱۹۷۰)؛ BETA = مثبت (اسلون، ۱۹۹۶؛ پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲؛ دالیوال،۲۰۰۳؛ فرانسیس و همکاران ،۲۰۰۴)؛ LnMV = منفی (بنز،۱۹۸۱؛ فاما و فرنچ، ۱۹۹۲)؛ LnBTM = مثبت (فاما و فرنچ،۱۹۹۲؛دالیوال و همکاران، ۲۰۰۵)؛ LEV= مثبت؛ EYLD = ناچیز ؛ و NEYLD = ناچیز . سه پیش بینی اخیر از مطالعات پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) میباشند.
۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش، ابتدا نمونهی آماری از بین جامعهی آماری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرایط و ویژگیهایی که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن ها از نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، رگرسیون، همبستگی، از آزمون تی (T.test) برای معنادار بودن یا نبودن ضرایب متغیرها و آزمون دوربین- واتسون هم نشاندهندهی وجود یا عدم وجود مشکل خودهمبستگی بین متغیرهای اصلی و جزء اخلال استفاده میشود.
۳-۸- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
سود عملیاتی سال بعد: سود ناویژه منهای هزینه های اداری، عمومی و فروش.
جریان نقد عملیاتی: جریان‌ خالص‌ ورود (خروج) وجه نقد ناشی‌از فعالیتهای‌ عملیاتی.
اقلام تعهدی عملیاتی: دارایی‌های جاری بجز وجه نقد منهای بدهی‌های جاری بجز مالیات پرداختنی و حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی.
اندازه محافظهکاری: اختصاص عدد به محافظه‌کاری محاسبه شده براساس مدل باسو در چهار طبقه.
بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد: برابر است با حاصل ضرب یک ساله یک بعلاوه بازده ماهانه هر شرکت منهای حاصل ضرب یک سا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

له بازده ماهانه پرتفوی متعلق به آن شرکت.
بازده سود سهام: برابر است با تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم.
توان دوم بازده سود سهام: برابر است با بازده سود سهام به توان دو.