پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی متن کامل – تبیین رابطه بین محافظه کاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی- قسمت …

OAC: اقلام تعهدی عملیاتی
CONSQ: اندازه محافظهکاری
HAD: متغیر دامی (ظاهری) برای اقلام تعهدی بالا ‌است که اگر شرکت به بالاترین چارک اقلام تعهدی تعلق داشته باشد برابر ۱ و در غیر این صورت برابرصفر است.
۱-۶-۲- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی
(۱-۲)
SARi,t+1 = α + β۱ DIVYit + β۲ DIVY2it + β۳ BETAit + β۴ LnBTMit + β۵ LnMVit + β۶ LEVit+ β۷ EYLD it + β۸ NEYLDit + β۹ CFOit + β۱۰ OACit + β۱۱ CONSQit + β۱۲ (OACit*CONSQit) + β۱۳ HADit β۱۴ (OACit*HADit) + β ۱۵ (CONSQit*HADit) + β۱۶ (OACit*CONSQit*HADit+ εi,t+1
SAR: بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد
DIVY: بازده سود سهام از تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم بدست ‌می‌آید.
۲DIVY: بازده سود سهام به توان ۲
BETA: بتای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
LnBTM: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار
LNMV: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام
LEV: اهرم که در این پژوهش یک بعلاوه اهرم مالی است و از تقسیم ارزش دفتری کل دارایی‌ها بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای شرکت i بدست می‌آید.
EYLD: نسبت سود به قیمت
NEYLD: شاخص سود منفی برای شرکتi واگر سود منفی باشد برابر یک و درغیر این صورت برابر صفر است.
CFO: جریان نقد عملیاتی
OAC: اقلام تعهدی عملیاتی
CONSQ: اندازه محافظه‌کاری
۱-۷- تعریف واژهگان کلیدی
محافظهکاری: الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورتهای مالی و یا عدمتقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیانها است (واتس، ۲۰۰۳، باسو، ۱۹۹۷).
نابهنجاری اقلام تعهدی: رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. (اسلون، ۱۹۹۶)
سود عملیاتی سال بعد: سود ناویژه منهای هزینه های اداری، عمومی و فروش.
جریان نقد عملیاتی: جریان‌ خالص‌ ورود (خروج) وجه نقد ناشی‌از فعالیتهای‌ عملیاتی.
اقلام تعهدی عملیاتی: دارایی‌های جاری بجز وجه نقد منهای بدهی‌های جاری بجز مالیات پرداختنی و حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی.
اندازه محافظهکاری: اختصاص عدد به محافظه‌کاری محاسبه شده براساس مدل باسو در چهار طبقه.
بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد: برابر است با حاصل ضرب یک ساله یک بعلاوه بازده ماهانه هر شرکت منهای حاصل ضرب یک ساله بازده ماهانه پرتفوی متعلق به آن شرکت.
بازده سود سهام: برابر است با تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم.
توان دوم بازده سود سهام: برابر است با بازده سود سهام به توان دو.
بتا: ریسک سیستماتیک سهام عادی که برابر است با کوواریانس بازده سهام و بازده بازار تقسیم بر بازده پرتفوی بازار .
لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار: ارزش دفتری عبارت است از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری و ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام: ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
نسبت سود به قیمت: در مورد سود از سود هر سهم که برای سال مالی اعلام می‌شود، و در مورد قیمت نیز ار قیمت هر سهم در پایان سال استفاده شده‌است.
اهرم :برابر است با یک بعلاوه اهرم مالی است .اهرم مالی نیز برابر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است که در مورد بدهی از کل بدهی‌های شرکت منعکس در صورت‌های مالی و در مورد حقوق صاحبان سهام نیز از ارزش دفتری آن در پایان دوره استفاده شده است.
۱-۸- خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات پژوهش پرداخته شد و طرح کلی پژوهش مشخص گردید. موارد ذکر شده در بخش اول فصل شامل مقدمه و بیان موضوع پژوهش بود که علاوه بر بیان دیدگاه‌های متفاوت در خصوص رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی به تشریح کامل مساله پژوهش پرداخته شد. در سایر بخشها این فصل نیز به ببیان اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیههای پژوهش، روش‌شناسی و مدل پژوهش پرداخته شده است.
فصل دوم:
مروری بر ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
این فصل از پژوهش به بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش اختصاص دارد. فصل دوم ابتدا به معرفی و بیان محافظه‌کاری، تعاریف، دلایل و تبیین‌ها می‌پردازد. در این فصل انواع مدل‌ها و سنجه‌های محافظه‌کاری معرفی می‌گردد. سپس، نابهنجاری اقلام تعهدی و دیدگاه‌های مختلف آن ارائه می‌شود؛ و در بخش آخر به بررسی اثرات محافظه‌کاری به خصوص اثر آن بر پایداری سود و نابهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوریک و بر مبنای پژوهش‌ها انجام شده توضیح داده می‌شود.
۲-۲- ادبیات نظری محافظه‌کاری

حتما بخوانید :
دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است