پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله دانشگاهی – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳۳

مهندسین مشاور پندام، ۱۳۷۲
۳-۲-۲-۹ طبقه‏بندی اقلیمی
موقعیت جغرافیایی , وضع پستی و بلندی , دوری یا نزدیکی از دریا , واقع شدن در مسیر بادهای خشک و گرم و سرد , آب و هوا , جنس خاک و ترکیب این عوامل در به وجود آمدن تیپهای اقلیمی دخالت می‏کنند در این میان جنس خاک که خود نتیجه ی وضع اقلیمی و تا حدودی اثر پستی و بلندی می باشد موقعیت اقتصادی آن ناحیه را بیان می کند. جستجوی بشر جهت افزایش منابع غذایی و توسعه مراکز شهری و صنعتی دامنه ی اطلاعات وی را در زمینه ی اقلیم مختلف افزایش داده و به دنبال آن طبقه بندی اقلیمی جهت استفاده ی موثر از این اطلاعات ضرورت یافته است. این سیستم طبقه بندی اقلیمی مجموعه قواعدی است که با بکارگیری آنها مناطق مختلفی‏که از بعضی لحاظ (مثلاً پوشش گیاهی) دارای خصوصیات مشترک هستند از یکدیگر تفکیک شده و در یک طبقه قرار داده می‏شوند طبقه‏بندی کردن این مناطق می‏تواند توسط نقشه فرمول, ضریب و نمودار و امثال آن صورت گیرد (علیزاده, ۱۳۷۷).
۳-۲-۲-۹-۱- روش دمارتن اصلاح شده
طبقه بندی اقلیمی به روش دمارتن اصلاح شده بر اساس مقدار متوسط بارش سالانه (میلی متر) و متوسط دمای سالانه (سانتی گراد) و بر مبنای ضریب خشکی IA استوار است. رابطه تجربی دمارتن به شرح زیر می‎باشد.
= IAضریب خشکی ۵۹/۴۴=
= Pمتوسط بارندگی سالانه به میلی متر
= Tمتوسط درجه حرارت سالانه به سانتی گراد
این ضریب قادر به تفکیک شش گروه اقلیمی از خشک تا بسیار مرطوب است.
جدول ۳-۲۴ طبقه‏بندی اقلیمی به روش دمارتن

محدوده ضریب خشکی دمارتن (IA) نام اقلیم
کوچکتر از ۱۰ خشک
۱۰ تا ۹/۱۹ نیمه خشک
۲۰ تا ۹/۲۳ مدیترانه ای
۲۴ تا ۹/۲۷ نیمه مرطوب
۲۸ تا ۸/۳۴ مرطوب
بزرگتر از ۳۵ بسیار مرطوب