پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳۰

ماه

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمع کل

تعداد روزهای یخبندان

۵/۱

۷/۱۰

۳/۸

۵/۲

۲۳

سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸
جهت نمایش بهترداده های جدول فوق آنرا در نمودار شماره(۳-۱۱) نشان می دهیم
 
نمودار ۳-۱۰ وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا
۳-۲-۲-۷ فشار هوا
به جهت اینکه شهرستان مورد بررسی فاقد ایستگاه سینوپتیک بوده از این رو اطلاعات ایستگاههای هواشناسی رشت ٬بندر انزلی به منظور بررسی وضعیت فشار هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
در استان گیلان متجاوز از ۳۰ سال است که فشار هوا به طور مرتب و مطمئن در دو ایستگاه رشت و انزلی اندازه گیری می شود. حاصل این اندازه گیری مربوط به ۱۱ سال از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میلادی در بندر انزلی و ۱۱ سال از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ در رشت است که در جدول مشاهده می شود. از مطالعه این ارقام به خوبی استنباط می شود که به طور کلی فشار جو گیلان در طول زمستان زیادتر از ماههای تابستان است. بر اساس جدول زیراختلاف فشار هوا در زمستان و تابستان در بندر انزلی ۶/۱۰ میلیارد و در رشت ۷/۱۰ میلی بار است. در هر دو ایستگاه بالاترین میزان فشار سالانه در دیماه (ژانویه) است و در خرداد و تیر (ژانویه) به کمترین حد سالانه می رسد. به طور متوسط در طول سال میزان فشار هوا در رشت ۷/۱ میلی بار کمتر از بندر انزلی است که در نیمه گرمسال این تفاوت بیشتر ۸۱/۱ تا ۴/۲ میلی بار و در نیمه سرد سال است. جدول(۳-۱۳)میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی را نشان می دهد.
جدول ۳-۲۲ میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار)

ماه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور سالانه