پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله علمی با منبع : تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۱۸

۵۰۰-۱۰۰

کوهپایه

۱۳

۲/۱۲

۱۸۳۱

۲/۴

۵۰۰<

کوهستانی

۳۰

۲۸

۲۹۹۷

۸/۶

خالی از سکنه

۱۲

۲/۱۱

۰

۱۰۰

سرشماری نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهر، ۱۳۹۰، تهیه و تنظیم: قربانی، ۱۳۹۳
 
نمودار ۳-۱ تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی
با توجه به نمودار فوق بیشترین پراکنش روستاهای شهرستان رضوانشهر در بخش جلگه ای و کمترین تعداد روستاها در بخش کوهپایه ای می باشد.
۳-۲-۲ اقلیم
استان گیلان بویژه شهرستان رضوانشهر تقریبا در محدوده آب و هوایی مدیترانه ای قرار دارند بدین معنا که میان دو فصل بارانی و نیمه خشک در طی سال می توان تمایز قابل توجهی را مشاهده نمود تفاوتهای اقلیمی بیشتر بین جلگه و کوهستان می باشد. جهت مطالعه شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه و شناخت ویژگیهای آب و هوایی حاکم بر آن در مرحله نخست با توجه به منابع موجود سیستمهای سینوپتیک و عوامل اقلیمی موثر در آب و هوای منطقه بررسی و سپس با استفاده از آمار ایستگاه پیلمبرا به ارائه ویژگیهای اقلیمی و تغییرات عناصر آب و هوایی منطقه پرداخته شده است و برای برخی عناصر نظیر باد از ایستگاههای رشت و بندر انزلی کمک گرفته شده است.
.
۳-۲-۲-۱ درجه حرارت
شرایط حرارتی حاکم بر منطقه را با توجه به درجه حرارت در طول شبانه روز، ماه، فصل و سال و میانگینهای حداکثر و حداقل درجه حرارت مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۲-۲-۱-۱ میانگین درجه حرارت (روزانه – حداقل و حداکثر):
با توجه به اطلاعات ایستگاه هواشناسی پیلمبرا در منطقه که ملاک مطالعات می باشد، متوسط درجه حرارت سالیانه معادل ۶/۱۴ درجه سانتی گراد است. با توجه به این نکته که در ماههای آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین درجه حرارت پایین‎تر از میانگین سالیانه و در شش ماه دیگر سال بالاتر از میانگین سالیانه می‎باشد. و قابل ذکر است که بهمن ماه با ۶ درجه سانتی گراد سردترین ماه سال و تیر ماه با ۲۵ درجه سانتی گراد گرم ترین ماه سال را تشکیل می دهند.
میزان حداقل متوسط درجه حرارت روزانه در سرد ترین ماه سال ۳درجه سانتی گراد است بطوریکه هیچگاه به صفر نمی رسد. این میزان در ایستگاه هواشناسی پیلمبرا در طول سال معادل ۳/۱۱ درجه سانتی گراد می‎باشد. میزان تغییرات بین سردترین و گرمترین ماههای سال به ۱۹ درجه سانتی گراد می رسد که نوسانات این پارامتر در منطقه ناچیز است و در طراحی فضاهای زیستی تاثیر چندانی ندارد. جدول شماره (۳-۲) میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا را نشان می دهد.
جدول ۳-۱۱ میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.