پایان نامه های ارشد سری هشتم

سایت مقالات فارسی – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۱۷

۷/۱۰۲۳

۷/۱۰۲۳

۳/۱۰۲۲

۷/۱۰۲۱

۸/۱۰۱۸

۶/۱۰۱۶

۱/۱۰۱۴

۹/۱۰۱۱

۱/۱۰۱۳

۸/۱۰۱۷

۸/۱۰۱۹

سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸
۳-۲ ویژگیهای جغرافیایی تحقیق
۳-۲-۱ توپوگرافی
بطور کلی این شهرستان از نظر توپوگرافی به سه قسمت زیر تقسیم می گردد :
۳-۲-۱-۱ قسمت جلگه ای و ساحلی
این قسمت از اراضی که در ارتفاع ۲۶- تا ۱۰۰ متر قرار دارد تقریبا یک پنجم از سطح شهرستان شامل دهستانهای گیل دولاب، دیناچال و بخش شرقی دهستان خوشابر را شامل می شود. در این قسمت تعداد ۵۲ روستا با جمعیتی ۳۸۹۴۰ نفر وجود دارد که ۶/۴۸ درصد از کل روستاهای شهرستان و ۸۹ درصد جمعیت نقاط روستایی را پوشش می دهد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۵ و سرشماری نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهر، ۱۳۹۰)
۳-۲-۱-۲ قسمت کوهپایه ای
این قسمت از اراضی ارتفاع ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ قرار دارد و تقریبا یک ششم از سطح شهرستان را شامل می‎شود در این قسمت تعداد ۱۳ روستا و ۱۸۳۱ نفر جمعیت می باشد که ۲/۱۲ درصد از کل روستاها و ۲۱/۴ درصد جمعیت شهرستان را دارا می باشند. ( همان)
۳-۲-۱-۳ قسمت کوهستانی
این قسمت از اراضی در ارتفاع بیشتر از ۵۰۰ متر قرار داشته و تعداد ۳۰ روستا و ۲۹۹۷ نفر جمعیت در آن وجود دارد یعنی ۲۱/۱۱ درصد از کل روستاها و ۸/۶ درصد از جمعیت روستایی منطقه در بخش کوهستانی قرار دارند. جدول (۳-۱) تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی نشان می دهد (سازمان جغرافیایی، ۱۳۸۵).
جدول ۳-۱۰ تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی

طبقات ارتفاعی مناطق تعداد روستا درصد روستا تعداد روستا درصد روستا
۱۰۰-۲۶- جلگه ۵۲ ۶/۴۸ ۳۸۹۴۰ ۸۹